انگورها واقعا همهکاره هستند

بهدلیل حساسیتهایی که در استفاده از ترکیبات شیمیایی مصنوعی وجود دارد (به خاطر تهدید سلامتی انسان و محیطزیست) و همچنین افزایش تقاضای محصولات ارگانیک (تولیدشده بدون استفاده از نهادههای شیمیایی) و نیز به دلیل ایجاد نژادهای جدید و مقاوم پاتوژن در برابر قارچکشهای مورداستفاده، امروزه تلاش میشود تا از برخی مواد و فرآوردههای طبیعی و فاقد اثرات جانبی زیانآور نظیر مانند اسانسهای گیاهی و آنتاگونیستهای موجود در طبیعت بهعنوان جایگزین قارچکشهای شیمیایی در کنترل و یا کاهش بیماریها و ضایعات انباری محصولات باغی استفاده گردد. استفاده از سموم شیمیایی در طی دهه ها باعث ایجاد آلودگی محیط زیست و همچنین ایجاد باقیمانده بر روی محصولات غذایی شده است.

از سایر موارد انتخاب سوبستره برای تولید بیوگاز، انتخاب سوبسترهای است که محیط زیست را بسیار آلوده می­کند تا علاوه بر تولید سوخت ­زیستی بسیار با ارزش بیوگاز، حفاظت محیط زیست را نیز سبب شود. این خوابنامه به سبب اختصارش، فواید زبانی و اجتماعی چندانی ندارد. چون بررسی خوابنامههای مندرج در این آثار، که فواید ادبی و لغوی اندکی دارند، باعث طویل کلام خواهد شد، از تحلیل آنها چشم پوشی میکنیم.

داستان اصلی از جایی شروع میشود که جادوگر دلرحمِ ما، به یکی از نوزادان نور ماه را میخوراند و همین اشتباهِ ناخواسته، باعث میشود آن نوزادِ دختر قدرت سحرآمیزی به دست بیاورد و زندگیاش دگرگون شود! اما ترجمۀ آقایان فولادوند، الهی قمشهای و مشکینی با توجه به حفظ نظم آیه و چینش صحیح کلمات و بیان مفهوم اصلی مقصود، رساتر از دیگر ترجمهها است. مقدار 25 گرم از آنها را در یک فلاسک نیم لیتری حاوی 225 میلیلیتر آب مقطر استریل و 50 میکرولیتر توئین 20 بهمدت یک ساعت در شیکر دورانی قرار داده شد.

نتایح آزمون دیسک گذاری در محیط کشت نشان داد که، عصاره ی آبی و الکلی سیر (غلظت 60 میلی گرم در میلی لیتر)با 26 و 32 میلی متر قطر ممانعت از قارچ بیمارگر، دارای بیشترین اثر کنترل کنندگی و عصاره ی آبی و الکلی آویشن شیرازی (غلظت 15 میلی گرم در میلی لیتر) با 10 و 14 میلی متر قطر ممانعت از قارچ بیمارگر، دارای کمترین اثر کنترل کنندگی بود. گلشن تفتی، ا.، برادران، غ.، 1398. مطالعه اثر اسانس های روغنی در کنترل آلودگی کپک های سبز و آبی در میوه پرتقال. در غلظت 400 پیپیام بین اسانس آویشن و آلوورا اختلاف معنیداری وجود نداشت و زیره سبز کمترین درصد بازدارندگی رشد را نشان داد در حالی که در غلظتهای 100، 200، 300 پیپیام بین آویشن و آلوورا در درصد بازدارندگی از رشد قارچ P. digitatum اختلاف معنیداری وجود داشت و تاثیر اسانس آویشن از آلوورا بیشتر بود.

بین غلظتهای متفاوت آویشن شیراز در ایجاد ممانعت رشدی از قارچ پنی سیلیوم در سطح 05/0 اختلاف معنیداری وجود داشت و اسانس آویشن در دو غلظت 300 و 400 پیپیام قادر بود بهترتیب 5/98 و 9/99 درصد ممانعت رشدی ایجاد نماید. پسازآن بهترتیب و آلفا ترپینئول 9/22درصد و اندو بورنئول 3/14 درصد بیشترین درصد ترکیبات را داشتند. H16 بیشترین خاصیت آنتاگونیستی را داشته و نسبت به دو ایزوله دیگر منطقه ممانعت رشدی باندازه 3/22 میلیمتر ایجاد نموده است و این ایزوله جهت مقایسه با سایر باکتریها مدنظر قرار گرفت و از بین 4 ایزوله دارای خاطیت آنتاگونیستی Bacillus ایزوله H7 با بیشترین توان ممانعت رشدی، منطقه ممانعت رشدی به اندازه 24 میلیمتر ایجاد نمود.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اسانسهای چهار گیاه دارویی آویشن شیرازی (Thymus vulgaris)، آلوورا (Aloe vera)، سیر (Allium sativum) و زیره سبز (Cuminum cyminum) جمعآوری شده از منطقه قرق استان گلستان و باکتریهای آنتاگونیست جداسازی شده از اپی فیت پرتقال بر روی ایجاد ممانعت رشدی در عامل بیماری کپک سبز پرتقال P.digitatum میباشد. شناسایی جدایههای باکتری: در مواردی که جدایهها دارای حالت آنتاگونیستی نسبت به عامل کپک سبز مرکبات Penicillium digitatum بودند پس از 48 تا 72 ساعت اطراف آنها یکهاله شفاف که نشانه عدم رشد پاتوژن است دیده شد. برگ گیاهان دارویی آویشن، و میوه زیره سبز و حبه سیر توسط دستگاه خردکن هرکدام را کامل خرد شدند نموده و از گیاه آلوورا ژل داخل برگها استخراج شد و سپس در داخل شیشههای تیرهرنگ در داخل یخچال نگهداری شد.

نتايج اين پژوهش نشان داد كه افزايش pH و غلظت بي كربنات محلول غذايي به صورت معني داري باعث كاهش كلروفيل و سبزينگي برگ هر چهار رقم شد. در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه از مزایای آب انگور بهره مند شوید. تحقیقات نشان داده است که گیاهان معطر متعلق به تیرههای نعناعیان، کاسنی و چتریان از ترکیبات ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی برخوردار هستند. جمعآوری، و جداسازی و خالصسازی قارچ عامل کپک سبز مرکبات: میوههای پرتقال رقم تامسون ناول که علائم کپک سبز مرکبات را بهوضوح نشان میدادند از چند میوه فروشی محلی جمعآوری شد و قطعات حاوی بافت سالم و آلوده از محل لکهها نرم و لهیده شده میوه که حاوی میسلیومهای سفیدرنگ واسپورهای به رنگ سبز زیتونی قارچ عامل بیماری بود جداسازی و سپس خالص سازی شد و به روش نوک هیف و تک اسپور روی محیط کشت PDA کشت صورت گرفت (Timmer et al., 2000). با مقایسه استفاده از کلید شناسایی و مقایسه با استاندارد، قارچ Penicillium digitatum شناسایی و جداسازی گردید و ایزوله لازم از آن تهیه و بر روی محیط کشت (Potato Dextrose Agar) PDA کشت و نگهداری گردید.

بررسی تأثیر باکتری بر روی عامل بیماری کپک سبز مرکبات در شرایط آزمایشگاه: از روش کشت متقابل استفاده گردید.سوسپانسیون (CFU/ ml-1 109) ایزوله باکتریایی بهصورت یک خط مستقیم در یک سمت پلیت ظرف حاوی PDA کشت داده شد و 24 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد انکوبه شد. تأثیر اسانسها بر روی رشد عامل بیماری کپک سبز مرکبات: برای این منظور از روش اختلاط اسانس با محیط کشت PDA استفاده گردید و غلظتهای ppm100، 200، 300، 400 اسانس در لیتر محیط کشت تهیه اضافه گردید و دیسکهایی از قارچ به قطر 5 میلی متردر وسط محیطهای کشت حاوی غلظتهای متفـاوت قرداده شد و پتریها در دمای 25 درجه سانتیگراد در انکوباتور نگهداری گردید شدند و پس از 24 ساعت، رشد رویشیهاله قارچ بهطور روزانه اندازهگیری شد تا هنگامی که پتری شاهد توسط قارچ پنی سیلیوم به صورت کامل اشغال شود.

نتایج در محیط کشت PDA بعد از هفت روز در شرایط آزمایشگاه بیانگر آن بود که بین تاثیر کلیه اسانسهای گیاهان مورد استفاده در ایجاد درصد بازدارندگی در قارچ عامل کپک سبز P.digitatum در سطح 01/0 اختلاف معنیداری وجود داشته است. تحقیقات بیانگر این است که باروری مردان با افزایش مصرف ویتامینC بهبود می یابد. سیدحاجی زاده، ح.، صدقیه، و.، قلی زاده وکیل کندی، ف.، 1396. بررسی اثر اسید سالیسیلیک در افزایش عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت انگور رقم سلطانی. 4- با افزایش دز جاذب میزان جذب یون فلزی در واحد جرم جاذب کاهش می یابد. پرتقال دارای میزان چشم گیری پتاسیم K است که برای تنظیم فشار خون بسیار مفید است و بنابراین به سلامتی زنان باردار کمک زیادی میکند.

او با درختی دیدار میکند که به درخت دروغ مشهور است و در ازای انتشار دروغ های بزرگ و حتی مندرآوردی، رازها را افشا میکند. نتایج بررسی فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز نشان داد که بیشترین فعالیت هر دو آنزیم نه روز بعد از نمونه برداری و در تیمار شش در هزار عصاره ی سیر مشاهده شد. میزان نسخه برداری سه ژن کدکننده ی آنزیم های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و فنیل آلانین -آمونیالیاز روندی مانند میزان فعالیت سه آنزیم در طول 12 روز نمونه برداری داشت و در روز نهم، بیشترین میزان نسخه برداری این سه آنزیم به ترتیب با مقدار عددی 23/15، 80/11 و 36/12 برابر شاهد سالم بودند.

تجزیه اسانس با دستگاه (GC/MS) برای شناسایی ترکیبات مؤثرترین ترکیبات اسانس در بازدارندگی از رشد قارچ: از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی (GC/MS) برای بررسی اجزای تشکیلدهنده اسانس گیاهی دارای بیشترین ممانعت رشدی استفاده شد.اسانس موردنظر به دستگاه تزریق و اجزای تشکیل دهنده اسانس تعیین گردید. به عبارتی بین نوع اسانس و دوز مصرفی آن اثر متقابل معنی دار وجود داشت و با توجه به اینکه ازنظر درصد بازدارندگی غلظتهای متفاوت روند افزایشی داشتند برای بررسی دقیق این روند، رگراسیون انجام داده شد. برای تهیه حلوای گردو، شیره انگور، گلوکز و شکر را در یک دیگ مسی حرارت میدهند و بعد گیاه چوبک را به آن میافزایند.

اسانس گیاه آلوئه ورا بعد از آویشن بیشترین تأثیر را در کاهش بیماری کپک سبز مرکبات ناشی از Penicillium digitatum داشته است ولی به صورت کامل قادر به کنترل بیماری نمیباشد. بهکارگیری روشهای متفاوت برای مقاوم نگهداشتن میوهها در مقابل پوسیدگیهای بعد از برداشت مانند استفاده از هورمونها، هوای سرد اگرچه تا حدی این پوسیدگیها را کنترل میکنند ولی بهصورت کامل مانع ایجاد پوسیدگی نمیشوند. تعدادی از محققان تأثیر مثبت باکتری Pseudomonas syringae در کنترل بیماری پوسیدگی بعد از برداشت مرکبات با تولید دو نوع فیتوتوکسین و همچنین تاثیر این دو فیتوتوکسین بر روی غشای سلول میزبان را گزارش نمودند.

هر بار 50 عدد آسکوکارپ به صورت منفرد روی لام میکروسکوپ منتقل شده و قابلیت زنده ماندن آنها در محلول 01/0 درصد فلوئورسین دی استات در آب بعد از 5 دقیقه تحت میکروسکوپ فلوئورسانس بر اساس روش گی و همکاران (2000) بررسی شد. واکنش PCR با حجم نهایی 25 میکرولیتر شامل: (5/2 میکرولیتر بافر 10X و 50 میلیمول MgCl2 ، 5/0 میکرولیتر dNTPs، 3/0 میکرولیتر ازTaq DNA Polymerase، یک میکرولیتر از هر آغازگر، دو میکرولیتر از نمونه DNA و 7/16 میکرولیتر آب مقطر دی یونیزه) انجام گرفت. پلیت ظرفها در دمای 25 درجه سانتیگراد انکوبه و کاهش رشد میسیلیومی قارچ پنی سیلیوم در مقایسه با نمونه کنترل محاسبه گردید.

مطالعه اثر اسانس های روغنی در کنترل آلودگی کپک های سبز و آبی در میوه پرتقال. خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد . شایع ترین بیماری بوته ی انگور سفیدک سطحی یا حقیقی مو می باشد که عامل آن گونه ای از قارچ ها به نام تر پازول ها است .

دیدگاهتان را بنویسید