بهترین گاو آهن برای عملیات خاکورزی در زمین های کشاورزی • پسته رفسنجان

گاو سراب بی شک یکی از بهترین نژادهای گاوی نه تنها در ایران بلکه در جهان محسوب می شود . انجمن مراقبت از حیوانا ت و کمیته دانشگاه پروتوکل ازمایش را تصویب کرد .۱۶ راس گاو هولشتاین فریزین با تولید شیر قابل مقایسه (بالای ۹۵۰۰ کیلو چربی و پرتیین تصحیح شده در ۳۰۵ روز) از یک گروه ۴۴ گاوی که برای همزمان کردن اوولاسیون تلقیح شده بودند انتخاب شدند. ابتدا گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون اکسیداسیون ناقص اسید های چرب را نشان میدهند به وسیله غلظت های بالای کتون بادی ها. توازن منفی انرژی در اوایل شیر دهی همراه با بی نظمی های متابولیکی همچون کبد چرب و کتوز(گرام ۱۹۹۳) و اسیدوز شکمبه ای (اوون و همکاران ۱۹۹۸) می باشد .

۲۰۰ میلی متر سوزن بیوپسی تقریبا ۳۰۰ میلی گرم وزن مرطوب بافت کبد برداشت شد با حرکت سوزن چندین بار در موقعیت بر خلاف زند زیرین کناری . برای دسته های بالای 200 راس 20٪ آنها همزمان آبشخوار نیاز دارند که 12 متر حداقل طول آبشخورها باشد. ۷) برای انالیز متابولیت ها و هورمون های متابولیکی (مدل ۱ ) یا محفظه های تنفسی برای آنالیز ارتباط بین ابقا انرژی و متابولیت ها و هورمون های متابولیکی و چربی شیر و نسبت چربی به پروتیین (مدل ۲)گرچه اندازه گیری های متعدد هر حیوان نتوانست به عنوان واحد های مستقل از مشاهدات حساب بیاید تکرار اندازه گیری ها با تجزیه واریانس (نرم افزار سس) اجرا گردید .

هدف این پژوهش مقایسه کردن اثرات یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک روی تری اسیل گلیسیرید های کبد و متابولیت ها و هورمون های متابولیکی در گاو های شیری دراوایل لاکتاسیون می باشد .۱۶ راس گاو شیری هر یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک از ۳ هفته قبل از زایش تا ۹ هفته پس از زایش تغذیه شدند و در یک محفظه تنفسی از ۲ هفته تا ۹ هفته پس از زایش قرار گرفتند . اسید های چرب غیر استریفه که از ذخایر چربی بدن منشا گرفته اند موبیلیزه هستند تا جبران کنند برای توازن منفی انرژی و اکسیداسیون در سیکل کربس و واکنش زنجیره تنفسی برای انرژی قابل دسترس بدن.

ویژگی های اختصاصی گاوهای شیری: 1- قد و قامت(اندازه قد) قد حیوان اثری درشیردهی آن ندارد. شوری٬ کل مواد محلول جامد TDS و کل نمکهای محلول TSS معیارهایی برای اندازه گیری ترکیبات محلول در آب هستند. خوراک گاو های شیری باید حاوی ۶۰ تا ۶۵درصد پروتئین محلول مصرفی (SIP) در کل جیره غذایی باشد. در کل نتایج پیشنهاد میکند که انسولین یک نقش تنظیمی در تغیر تفکیک انرژی بین شیر و بافت بدن بازی میکند.

هدف این پژوهش بدست آوردن دیدی از علایم متابولیکی با تغییر در تفکیک انرژی پس از تغییر منبع انرژی جیره در گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون و دومین هدف ارتباط هورمون های متابولیکی و خصوصیات شیر با توازن انرژی از اندازه گیری به وسیله کالری متر غیر مستقیم می باشد، توسط ون و همکاران نشان داده شده که تغذیه گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون با جیره بالا از نظر لیپوژنیک منجر به افزایش در تولید چربی شیر شد و این افزایش اساسا به علت افزایش در ترشح روزانه اسید های چرب ۱۶ و ۱۸ کربن و ۱۸ کربن با یک باند دوگانه میباشد .

انسولین به عنوان یک کلید تنظیم کننده تفکیک مواد مغذی از بافت بدن به شیر در دوره انتقال از آبستنی به شیردهی است . ابتدا یک افزایش در اکسیداسیون ناقص مواد مغذی ۲ کربن ممکن است اتفاق بیفتد که به علت افزایش در غلظت کتون بادی پلاسما سرانجام منجر به کتوز میشود. غلظت اسید چرب غیر استریفه برای گاو های تغذیه شده با جیره گلوکوژنیک در مقایسه با لیپوژنیک پایین تر بود ،غلظت اسید چرب غیر استریفه پلاسما در هفته صفر افزایش یافت و سپس برای گاو های تغذیه شده با لیپوژنیک در مقایسه با گلوکوژنیک کاهش یافت. مقدار متوسطی از مسمومیت نیتراتی می تواند سبب کاهش رشد، مشکلات باروری٬ سقط جنین٬ کمبود ویتامین A وکاهش تولید شیر گردد.

از این مقدار توصیه می شود که از نسبت های مساوی علوفه های قابل دسترس استفاده نمائید.بطور مثال از 9 کیلوگرم علوفه خشک مورد نیاز، چنانچه از سیلوی ذرت، یونجه و کاه گندم استفاده می نمائید پیشنهاد می گردد به مقدار 10 کیلوگرم سیلوی ذرت (معادل 3 کیلوگرم سیلوی خشک)، 3 کیلوگرم یونجه خشک و 3 کیلوگرم کاه گندم خرد شده در جیره غذایی گاو های شیری استفاده شود. پس از زایش کنسانتره فراهم شد و پله پله با نیم کیلو در روز افزایش یافت تا رسیدن به ۱۰ کیلو با یک غلظت با نسبت علوفه ای ۴۰ به ۶۰ بر پایه ماده خشک.علوفه شامل سیلاژ علوفه ای و سیلاژ ذرت و علف یونجه با نسبت ۴۵:۴۵:۱۰ بر پایه ماده خشک بود.

فزون بر این چربی موبیلیزه بدن منفی بود در هفته ۹ برای گاو های تغذیه شده با جیره گلوکوژنیک و غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات پایین تر بود با گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک. به طور قابل توجه اثر لیپوژنیک انسولین و غلظت پایین انسولین در گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک مطابق است با تمایل برای غلظت بالای اسید چرب غیر استریفه پلاسما. غلظت های بتا هیدروکسی بوتیرات پلاسما و کلسترول و گلوکز وT3 و T4 بین جیره ها مختلف نبودند (جدول ۱). از ۲ تا ۴ هفته پس از زایش گاو های تغذیه شده با گلوکوژنیک ۴۲% کاهش در چربی قابل دسترس داشتند .با این حال چربی قابل دسترس برای گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک در این دوره بیشتر کاهش یافت ( ۱۳% با ۱٫۷۹ کیلوگرم در روز در هفته ۴ ) ، بنابراین اختلاف در چربی قابل دسترس توانست اختلاف در غلظت کلسترول پلاسما و تمایل به اختلاف جیره ها در غلظت اسید چرب غیر استریفه و اختلاف عددی بین جیره ها در تری اسیل گلیسرول کبد در هفته ۴ را شرح دهد .

در این حالت نیتریت وارد بدن شده و سبب کاهش ظرفیت حمل اکسیژن هموگلوبین می شودوبا مسمومیت شدید منجر به خفگی می گردد . پیشنهاد شده که ترشح کبدی تری اسیل گلیسرول کبد به طور مثبت وابسته به ظرفیت لیپوژنیک کبد است ( پولن و همکاران ) . در این بین اصلاح نژاد که از تغییر ظرفیت ژنتیکی برای صفات اقتصادی مورد نظر انجام میگیرد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.

جهت انجام پژوهش حاضر، نمونه­گیری در مرکز تولید مواد ژنتیکی دام و طیور خوزستان، واقع در شهر ملاثانی در 37 کیلومتری شمال شرقی اهواز انجام گرفت. دو دلیل اساسی برای شست وشو و خشک کردن پستان در ابتدای دوشش وجود دارد اول اینکه بیشتر ماشین های شیر دوش باعث ترشح شیر در اطراف پستانک میشوند که اجرامی که بر روی سر پستانک وجود دارد را به داخل شیر وارد مینماید .تمیز بودن سر پستانک از این امر جلوگیری میکند .دوم اینکه شستن پستان نوعی ماساژ است که با دوشش رابطه دارد وگاوآن راعلامتی برای آزاد سازی شیر تلقی میکند .تحقیقات زیادی درباره مدت زمان لازم برای شستن پستان جهت آزاد شدن مناسب شیر انجام گرفته و به نظر میرسدیکنواخت بودن زمان شست وشو از یک دوشش به دوشش دیگر اهمیت زیادی دارد .

در نتیجه بافت وزن و در ۲۰- درجه جهت انالیز ذخیره شد . اختلاف در چربی موبیلیزه بدن و توازن انرژی بین جیره توسط ون و همکاران گزارش شد و ممکن است به وسیله اثرات منبع انرژی جیره با غلظت انسولین پلاسما شرح داد ه شود. در مطالعه کنونی ارتباط منفی بین اسید چرب غیر استریفه پلاسما و تمایل بین ارتباط منفی بین ابقای انرژی از چربی بدن و اهمیت وضعیت انسولین در ارتباط با توازن انرژی در گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون است.

در گروه های جنسی فعال، ماده گاوها، گاوهای ماده ویژه ای را به عنوان شریك جنسی،(Sexual partner) بر می گزینند و این تمایل، در گاوهای مسن تر بیشتر دیده می شود. فزون بر این پیشنهاد شده که انسولین پاسخ هورمون رشد کبد را در گاو های شیری در توازن منفی انرژی جبران میکند . با این حال درصد تری اسیل گلیسرول کبد بین جیره ها اختلاف معنیداری نداشت . اختلاف بین جیره ها در غلظت انسولین پلاسما معنی دار بود زمانی که تنها اطلاعات پس از زایش محاسبه شدند .

ارتباطات معنی داری بین ابقا انرژی و نسبت چربی به پروتین شیر و تری اسیل گلیسرول کبد و گلوکز پلاسما و بتا هیدروکسی بوتیرات و T3,T4وجود نداشت. سومین الگوی برای اسید چرب غیر استریفه استریفیکاسیون به تری اسیل گلیسرول در کبد که ممکن است باعث کبد چرب شود (باب و همکاران ). کبد چرب زمانی اتفاق میافتد که سرعت اسید چرب استریفه بیشتر میکند سرعت ناپدید شدن تری اسیل گلیسرول را از طریق کبد به عنوان لیپوپروتین با چگالی بسیار پایین .

هر ایرادی که مبتنی بر دلایل غیر موجه باشد آن را ایراد بنی اسرائیلی میگویند: اصولاً ایراد بنی اسرائیلی احتیاج به دلیل و مدرک ندارد؛ زیرا اصل بر ایراد است – خواه مستند و خواه غیر مستند – برای ایراد گیرنده فرقی نمیکند. در اصل منشا این نوع از گاو جزیره جرسی ( واقع در بین کشورهای انگلستان و فرانسه ) می باشد . ۳ راس گاو از آزمایش محروم شدند چون جابجایی شیر دان سمت چپ داشتند . نسبت کلسیم به فسفر باید بین ۵/۱ – ۲/۱ درصد تامین گردد، این نسبت در جیره بسیار اهمیت دارد چرا که باعث جذب کامل این عناصر در بدن شده و مانع از بروز تب شیر می گردد.

مستر سیف یک مرجع محصولات امنیتی و گاو صندوق است که مجموعه ای کامل از برندهای معتبر کره ای نظیر لوسل و ایگل را می توانید به راحتی از طریق آن تهیه کنید. تحقیقات نشان داده است که در دسته گاوهای تا 200 رأس،بایستی آبشخور برای 15٪ آنها مهیا باشد و حدود 9 متر طول مجموعه آبشخور کمترنباشد. محدوده شخم گاو آهن برگرداندار 1 متر بوده و حداکثر عمق آن 20 سانتی متر است. در ۴ هفته پس از زایش گاو هایی که جیره گلوکوژنیک تغذیه کردند به طور عددی سطوح پایین تر تری اسیل گلیسرول داشتند . به طور کلی این گاو دارای دست و پنجه قوی می باشد و در عین حال لگنی پهن دارد و پستان های آن بهترین فرم استاندارد هر گاو را شامل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید