لیست جاهای دیدنی کرج: تفریحات و هزینه با لوکیشن

جاده تبریز از این اثر هنری طبیعی عبور می کند. کرمی – بنده خواهش دارم وقتی نماینده ای صحبت می کند قطع نفرمائید . مدرس – درصورت جلسه قبل چند فقره اشتباه شده که تقاضای اصلاح آنرا دارم بنده عرض کرده بودم تلگرافات زیادی از آذربایجان رسیده نسبت بنخست وزیری جناب آقای دکترمصدق و موفقیت ملت ایران در مبارزات ملی اظهار خوشوقتی شده در کابینه مجدد جناب آقای دکترمصدق و دیگرعرض کردم که چون در غالب تلگرافات از نمایندگان محترم طرفداران ادامه نهضت ملی ایران سپاسگذاری شده بنده احساسات و سپاسگزاری مردم آذربایجان را بحضورشان تقدیم میکنم اینجا نوشته شدهاست که در این تلگرافات از تمام نمایندگان محترم قدردانی شده تقاضای اصلاح دارم تلگرافات و طومارهایی هم بعد رسیده که تقدیم میکنم.

اردلان – بلی بنده درکمیسیون قوانین دارایی هم که افتخار عضویت دارم با این ماده ۸ مخالفت کردم ولی متأسفانه پیش نبردم حالا هم همان نظر مخالفی که درکمیسیون به عرض اعضاء محترم کمیسیون رسانیدم به عرض مجلس شورای ملی میرسانم شاید بتوانم جلب نظر آقایان نمایندگان محترم رادراین خصوص بنمایم دراین ماده ۸ نوشته شدهاست که وجوه حاصله که طبق مقررات این قانون گرفته میشود بعنوان سرمایه بانک کشاورزی خواهد بود بنده نظرم این بود که ما ازموقع استفاده بکنیم وبیاییم از فروش این خالصات یک قسمتی از بدهی که دولت سالهاست ببانک ملی ایران دارد ویک باری برای مملکت شده یک قسمتی از این بدهی را ما بپردازیم وقرض دولت را سبک کنیم و فکربنده این بود که با اینکار دونظر را انجام دهیم اگراین نظر بنده تأمین شود و او این بود که ما پول رابدهیم ببانک ملی ایران قرض دولت را سبک کنیم بانک ملی ایران چکارمیکند راکد که نگه نمیدارد ومسلماً که تابحال قوانین وضع نشده ببانک کشاورزی کمک کرده همان پول راممکن است ببانک کشاورزی وبانک رهنی که یک مؤسسه دیگری است کمک بدهد بالمآل ما هم قرض دولت راسبک کردهایم وهم بانک کشاورزی که دراین ماده نوشته شده استفاده از این پول بکند بالمآل این استفاده راخواهدکرد نظر بنده این بود خواستم آقایان مجترم درست مسبوق باشند که چرامن این پیشنهاد راکردم درترازنامهای که بانک ملی ایران درچندروز قبل منتشر کرده بود که منتهی میشد بسال ۲۸ آنجا یک ارقامی است که حقیقتاً ارقام سرسام آوری است مینویسد بدهکاران درردیف اول دولت ۴۴۵، ۶۰۵،۲۷۱ و ۴ ریال در روز۲۹/۱۲/ ۱۳۲۸ ببانک ملی ایران بدهکار بود بعلاوه بدهکاری بنگاههای دولتی و شرکتها وشهرداریها که به ضمانت وزارت دارایی به بانک ملی ایران معترض هستند جمعاً ۰۰۰ / ۷۸۳ /۳۷۴ ریال میباشد که اگر جمع این دوقلم راما حساب کنیم رقمی بیرون میآید تقریباً ۵ میلیارد ریال (شوشتری – بودجه ۵ سال مملکت) بانک ملی ایران از دولت حاضر ۵ میلیارد طلبکار است ۵ میلیارد ریال و هر سال که بودجه رابه مجلس تقدیم میکند و امروز هم جناب آقای وزیردارایی تقدیم کردند یک رقمی جزء هزینه دولت میبینیم که نوشتهاست از بابت استهلاک قرض دولت ببانک ملی ایران صد میلیون ریال ببانک بدهیم درظرف ۵۰ سال وقت لازم دارد که این قرض مستهلک بشود و البته این صحیح نیست شما اگر از یکنفر ۵۰ تومان طلبکار باشید و بگویید سالی یک تومان به شما میدهم اعتبار شما پهلوی آن شخص، آنطرف زیاد نخواهدشد این است که بنده از اشخاصی هستم که همیشه فکر میکنم بیاییم این قرض دولت راببانک ملی ایران مستهلک کنیم وهیچ راهی بهترازاین نیست که امروز ما میخواهیم خالصجات رابفروشیم بیاییم بگوییم ۵۰ درصد این پول را که بتدریج بدست میآید بدهند ببانک ملی ایران بابت بدهی دولت ودر بودجه هم که سالی صد میلیون ریال میگذارند یواش یواش این قرض مستهلک میشود والا به هیچ نحوی مقدورنیست این وام داده شود بانک ملی هم که پول بدستش بیاید چکارمیکند غیرازاین ببانک کشاورزی و بانک رهنی و بیمه میدهد که همه اش منافع اجتماع درش است کاردیگری نخواهد کرد واگرما این کاررانکنیم این قرض همیشه بگردن دولت میماند و در ترازنامههای بانک ملی ایران هم ما میبینیم که بانک ملی ایران درمقابل بمردم مدیون است درمقابل هم ۵ میلیارد ریال از دولت طلبکاراست اگر یک وقتی مردم پولشان رابخواهند بانک نمیتواند بگوید من از دولت طلبکارم باید آناً پول رابدهد بنابراین بنظر بنده مصلحت مملکت اقتضا میکند که مابیاییم در ماده ۸ اینطور بنویسیم که وجوه حاصله از فروش خالصجات نصفش رابابت بدهی دولت ببانک ملی ایران بدهد نصفش راهم ببانک کشاورزی بدهند البته من نمیگویم که این خالصحات خیلی پول است ولی اساساً وقتی یک بدهکاری حسن نیت بخرج داد که میخواهد بدهی خودش رابدهد ووسیلهای الان دارداین اعتماد رازیاد میکند این است که بنده خواستم به عرض آقایان برسانم پیشنهادی هم دراین خصوص دادهام و اگر کمیسیون قوانین دارایی بانظر من موافق بشود من باز درشور دوم پیشنهاد خودم را تقدیم خواهم کرد برای اینکه من عقیده دارم که باید این طلب بانک ملی ایران هرطور شده تصفیه شود وحالا این یک وسیلهای هست اگرهم یک عوایدی دیگری بوجود بیایدآقایان نمایندگا ن محترم خواهند دید که من از اشخاصی خواهم بود که پیشنهاد خواهم کرد از آن عواید هم بازبابت بدهی دولت ببانک ملی ایران سهمی بدهند که رفته رفته تصفیه شود وقسمت دیگری که در این باره بنده عرض داشتم این بود که البته درخود ماده مستتر است ولی این باید تصریح بشود دولت خالصجاتی رامیفروشد که الان مالک است، متصرف است.

مطلب دیگری که تذکر آن لازم است عملی است که دیروز اتفاق افتاد که خلاف اصول و خلاف آئین نامه ای است که ما برای اعتبار نامه ها اجرا می کنیم : بنده دیروز عرض کردم و مصوبه ای هم که در این خصوص هست به اطلاع آقایان رسانیدم که در موقع گزارش مخبر کمیسیون فقط گزارش شعبه را در رد و یا تائید اعتبارنامه نماینده مربوط قرائت می کند دیگر هیچ توضیح دیگری راجع به اینکه به چه علت رد شده و مسائلی دیگر اصلا لازم نیست . از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای علی اکبر ولایتی از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای احمد بهشتی از شهرستان فسا در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح روز ۵۹/۳/۱۱ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای حسن ابراهیم حبیبی از شهرستان تهران در ساعت ۹/۵ روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . هیات رویسه خودشان اصلا اطلاع نداشتند یا لااقل بنده اطلاع نداشتم از آقای صباغیان مخبر شعبه پیجم خواهش می کنم که تشریف بیاورند و کزارش راجع به آقایان نمایندگان مطرح شده در آن جا را بفرمایند .

این مکان به موزهای تبدیل شده که وسایل و اشیای به جا مانده از شاملو را نگهداری میکند. کما این که ملاحظه هم فرمودید در هیچ موردی این کار نشد مگر در شعبه دوم که مخبر کمیسیون مطالبی را در رد اعتبار نامه نماینده اقلیت متذکر شدند که هیچ جا نداشت این مطلب را بگویند و اینطور هم بیان مطلب کردند که اعتبارنامه اصلا رد شده در صورتیکه به اعتبارنامه رد شده و نه اینکه ایشان حق داشتند این مطالب را بگویند بلکه باید نظر شعبه را اظهار مکردند و بعد مثل معمول میرود به کمیسیون تحقیق و نتیجه بحث کمیسیون تحقیق بعدا اطلاع داده میشود بنا براین هیچ اعتبارنامه ای حالا به صرف گرارش مخبر کمیسیون رد نمیشود ولی تایید شده اش هست ، همان طور که بنده هم به استحضار آقایان می رسانم بعد از تصویب اعتبارنامه اگر ردی شد آن رد قطعی نیست بلکه باید به کمیسیون تحقیق برود و بعد از تحقیق مجلس روی نتیجه آن رای گیری خواهد کرد ، و اظهار نظر خواهد نمود چون یک سوء تعبیری دراین مورد شده است من خواستم این را تصحیح بکنم که مخبر شعبه دو دیروز اشتباه کردند کهپرونده انتخاباتی آقای این مطالب را در رد اعتبارنامه اظهار کردند زیرا مسلم است که هنوز گزارش کمیسیون در این خصوص داده نشده ، و اعتبارنامه تا این حد بطور قطع رد شده نیست و گزارش کمیسیون فقط در رد اعتبارنامه است .

پرونده انتخاباتی آقای رجبعلی طاهری از شهرستان کازرون در ساعت ۹صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای جواد شیرازیان قائم شهر در ساعت ۵/۸صبح روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای یدالله سحابی از شهرستان تهران در ساعت نه ونیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا تایید گردید.

پرونده انتخاباتی آقای هرای خلطیان از اقلیت ارامنه شمال ایران در ساعت ۹/۳۰ روز چهارشنبه ۵۹/۳/۱۴ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای محمد آقا امامی کاشانی از شهرستان کاشان در ساعت ۹صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . قاسمی – اگر مجلس رسمیت ندارد و تائید نمایندگان مجلس هم اهمیت ندارد . رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ، دستور جلسه امروز رسیدگی به بقیه گزارش های شعب راجع به اعتبارنامه هاست مقدمتا چند موضوع است که باید یه استحضار آقایان برسانم .اولا از سفارت لیبی شرحی به مجلس نوشته اند و دعوت کرده اند که در حدود ده نفر از نمایندگان در جشن ملی لیبی که در طرابلس تشکیل میشود مشارکت کنند البته فرصت خیلی محدود و معدود و کم است مخصوصا با این جمله که نوشته اند ‹‹ ضمنا به استحضار میرسانم که مراسم این جشن ها به امید خداوند از روز بیست و یکم خرداد ماه آغاز خواهد شد و مجلس محترم شورای اسلامی میتواند از طرف خود در حدود ده تن از نمایندگان محترم یا بیشتر در صورت تمایل برای شرکت در این جشن ها گسیل دارد .

رزی بگوییم که این چند صد میلیون جزء سرمایه اضافی تواست هرسال درترازنامهای که درآخرسال میدهد عملیاتش راگزارش میدهد یک ترازنامه خاصی هم نسبت به این پولها بدهد که چقدرش راواگذارکردیم، چقدرش رافروختیم عواید حاصله اش چقدراست البته جایش درست دراین ماده بود چون درماده اول ودوم وسوم بنده پیشنهاد ندادم این راپیشنهاد دادم که درکمیسیون مطرح شود آقایان هم انشاءالله موافقت بفرمایند وبعد که وزارت دارایی صورت جزء میدهدبنده تصور میکنم همانطوری که درابتدای ماده درنظر گرفته شدهاست برای وزارت دارایی میسرباشد که صورت املاک راقبل از پایان شهریور تنظیم بکند وتعیین بکند حدودش را، بهای هریک را اگر قیمت دارد اگر هم ندارد لااقل بوسیله یک اشخاص مقومی که مابدانیم هرقطعه قیمتش چقدراست وجمع کلش چقدراست یک سرمایهای ببانک کشاورزی بدهیم که بعد اگرخواستند حسابش را بکنند بدانند چقدراست.

اما یکقدری بنده روشن نیستم یک قدری این راسرسری میدانم بنظربنده خالصجات از منابع عمومی است ومافردفرد سهیم هستیم وبه اینصورت یکقدری برای بنده دشواراست درموقع رأی دادن چون دراین ماده مینویسید که بتدریج که میدهند ومی فروشند وجوه حاصله بسرمایه بانک افزوده میشود بنده بنظرم میرسد که این صحیبح نیست قبل از اینکه این فعل وانفعال انجام بشود بایست که میزان خالصجات، اراضی قابل زرع وکشت حدودش معین باشد قیمتهایش معین شود مشخصاتش کاملاً معلوم شود یک نسخه هم به مجلس شورای ملی بدهند بعد اگر بخواهند انتقال بدهند مجموع آن باید سرمایه اضافی بانک راتشکیل بدهد باید ببینیم وبدانیم که چند پارچه خالصهاست چند هزارهکتاراراضی قابل کشت است چند هزارهکتاراراضی مزروعی است قیمت اینها چقدراست درکجا واقع شده آنوقت میتوانیم ببانک کشاو.

ملک مدنی – بنظر بنده این لایحه خوبی است که وزارت دارایی به مجلس دادهاست و منافاتی هم با نظر آقای نریمان ندارد زیرا ما میتوانیم در کمیسیون هم آن نظریات اصلاحی که داریم متذکر بشویم خود جنابعالی یا هر کس نظریاتی داشته باشد مینواند در کمیسیون حاضر بشود و این لایحه و موادش را یک طوری تهیه بکنیم که بنفع مردم باشد ولی اگر بخواهند پس بگیرند و دو مرتبه به مجلس بفرستند باز همین جریان را باید طی کند زیرا دولت هر لایحهای که تهیه کند بالاخره باید در محلس مورد شور و بحث واقع شود و جریانهای پارلمانیش را طی کند بنابرین بنظر بنده این نظریه ای که آقایان اظهار کردند که تسریع بکنند این لایحه کارش انجام بشود بنفع آن طبقه ایست که اغلب آقایان طرفدارش هستنداما نکتهای که میخواستم متذکر بشوم این موضوع اعیانی که اینجا بحث شد آقایان خیلی رویش صحبت کردند ولی بعقیده بنده مثل اینکه به اصل مطلب توجه نکردند اعیان دردهات خالصه سه قسم است یک اعیانی است که مال خودرعیت است (کشاورزصدر- آنرا ماموافقیم) یک اعیانی است که مال مردمی است که زراعت ندارند ولی ساکن ده هستند که اینها راخوش نشین میگویند باغ دارد که جریبانه میدهد ولی صاحب اعیان است حتی بثبت هم رسانده هم آن دسته وهم این دسته اگر آن عرصه به آنها فروخته شود اشکالی ندارد.

آبکنار مرکز تودهایها است خوب تودهاىها آنجا میان رعیت تبلیغات کردهاند از قدیم هم بود البته آن دو تا قریه تودهاى نیستند در آبکنار یک کمى هستند و امیدوارم در نتیجه این تحول خود آنها به خودى خود پشیمان و نادم بشوند آنجا که این کار را کردند آن دو تا قریهاى که اسم بردم و رعیتشان هم تودهاى نیستند رعایاى خوبى هستند اینها هم برداشتهاند و اراضى را تقسیم کردهاند گفتند این که امتداد ملت است بگذارید چهار سال پنج سال هم اینها بکارند آخر تو که این همه ملک دارى و تا آنجا ثبت دادى آخر بىانصاف تو که نقشه دارى هیچ توجه نمىکنند این مالکیت نمیدانم چه زهرمارى شده در این مملکت خیلى معذرت میخواهم (خنده نمایندگان) در گیلان اگر رعیت (مهندس غروى – در گیلان هر کس مشغول کار خودش است) طرف ما این جور نیست شاید طرف ایشان این جور باشد آقا گیلان شرقى هستند من بندر پهلوى هستم نزدیکم پایینترم آقا در گیلان شرقى هستند ولى آن قدر میدانم که باید تقسیم شود باید رعایا صاحب زمین شوند که از این مملکت دفاع کنند (احسنت) آقا خلاف قانون اسلام هم نمىگویم براى این که آقاى دکتر مصدق هم گفتند که این را به معرض بیع و شرعى بگذاریم همین طور هم باید باشد ولى اگر این مالکین زکوت میدادند وضعیت این جور نمىشد حتى یک عده که ارث بهشان رسیده است از راه وراثت پیدا کردهاند هى دستش را میکند توى جیبش و پز میفروشد به من و امثال من بدبخت که با زحمت شخص خودم در این مملکت زندگى میکنم تو اگر پدرت نمرده بود از کجا مىآوردى؟

ریاست محترم مجلس شورای ملی – اینجانب محمود نریمان پیشنهاد میکنم تبصره (۱) ماده (۸) طوری تکمیل شود که اگراملاکی باشد که برای احتیاجات دولتی مورد ضرورت بوده و هنوز بهایی بمالکین داده نشده باشد پس از رسیدگی ومالکیت افراد وضعیت دعاوی آنها در دادگاه مربوطه وذیصلاحیت ترتیب تعویض اینگونه املاک با املاک خالصه از طرف وزارت دارایی داده شود. اینهارا بلدم و میفهمم که چه میگویم واشتباه هم نمیکنم انشاءالله ولی در این اموری که مربوط بمردم است از خدا میخواهم که اشتباه نکنم ما اگر سرمایهای بدهیم بدست دولت و دولت بدست مردمان با ایمان که بیایند و تراکتور در اختیار مردم بگذارند تا اراضی را شخم بزنند مجانی، عواید و سطح درآمد رعایا درست دو برابر میشود حداقل (یکی از نمایندگان – خیلی بیشتر میشود) خیلی بیشتر میشود چه مانعی دارد سی پارچه پنجاه پارچه را اگر بطور پاکیزه بمزایده بگذاریم فروشش را اما نه باخرج تراشی آن بازی هارا درست کنیم، گرگان ۸۰۰هزارهکتار اراضی دارد وشاید بیشتر وشاید کمتر حساب نکردم اسفراین که آقای سعید مهدوی درآنجا مالک است از جلوی سلطان آباد که حرکت میکنید تا میان آباد ۲۱ فرسخ است آن وقت عرضش راهم بگیرید از آن طرف ده تا پانزده فرسخ است من همه رادیدهام آثار سدها آثار سابقه مال ساسانیها مال دیالمه همه موجود است متأسفانه بدست ما که افتاد باین صورت درآمد ما برویم این اراضی را۵هکتار و۱۰هکتار درست بکنیم بدهیم بدست یک کارمند دولت بگوییم آقاجان این زمین است برایت شخم زدهایم این هم تخمش برو آنجا قیمت عادله اش این است ما بنصف قیمت برایت حساب میکنیم حقوق ده ساله راهم پیش میدهیم خدارا شاهد میگیرم از این طریق تأمین میشود ناینکه بیاییم این هزاروششصد هزارپارچه هزاروهفتصد پارچه ملک راهم از دست دولت بگیریم همین صورت باشد شما خواهید دید با این جور تقسیم خوزستان که ۴۰هزار هکتار و۲۰هزار هکتار باشخاص دادند مملکت آباد نمیشود مملکت داری روی حرفهای شیرین نیست روی دقت عمل با ایمان وتوجه بخدا وعدالت ومنافع مردم را در نظر گرفتن است از این جهت بنده حذف این ماده راهم قبلاً پیشنهاد کردم برای اینکه عرایضم را عرض کنم جناب آقای وارسته من شما را آدم خوبی میشناسم باید مجدداً بروی بنشینی فکر بکنی دقت کنی ببینی چطور میشود که در فروش این اراضی رعایا استفاده کنند بیانی که آقای ملک مدنی فرمودند جناب آقای ملک مدنی صحیح بود یک عدهای در تهران اگر تاجر است فعلاًرفته اراضی یک جایی را گرفته استفاده میکندولی باز رعیت ساکن آنجا همان طوربیچارهاست علت این را بادقت وتوجه بیشتری درک کرد توجه بفرمایید اگر اصلاح بشود البته در شور دوم در مجلس شورای ملی نمایندگان محترم بایک توجه مخصوصی رأی خوهند داد والا اگر غیر از این جور باشد بنده مخالفم.

ولی شاید ما بیشتر از خیلی کشورها حق داشتیم که صاحب چنین صنعتی بشویم. رضا اصفهانی – عذر می خواهم اصلا حالا موقع مطرح کردن این مسائل هست که ما یکساعت یا دوساعت بیشتر یا کمتر در این شرایط حاد سیاسی وقت صرف بکنیم و در اطرافش حرف بزنیم ؟ وقتی میگویم نیم ساعت شاید اشتباه میکنم، بیشتر از یک ساعت این جریان طول کشید. لاله پارک مجهز به پارکینگ سه طبقه با ظرفیت 1500 خودرویی بوده که برخورداری از این خدمات ویژه، لاله پارک را به یک مجموعه فوقالعاده برای اقامت و تفریح گردشگران تبدیل کرده است. در تابستان پارک ال گلی مکانی زیبا برای بازدید است.

دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست، در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایهگذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیستمحیطی، در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست، تنظیم و برقرار نماید. بازار قدیمی تبریز در سال 1193 هجری قمری بر اثر یک زلزله دلخراش دچار نابودی شد، ولی به دستور حاکم تبریز (نجفقلی خان دنبلی) مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

الف – شناسایی و انتخاب و تعیین قطبهای کشاورزی بر اساس استعداد و ظرفیت منابع طبیعی و قابلیت تأثیر آن بر مناطق دیگر و ایجاد مزارع ومؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری و بهرهبرداری از آنها با روشهای پیشرفته قطبهای مزبور در مجاورت سدها و نقاطی که از تکنیکهای جدیدآبیاری استفاده میکنند به وجود خواهد آمد. باید در اینجا خاطرنشان بکنم که در آن زمان گازهائی که بهمراه نفت از چاههای ایران بیرون میآمد هیچگونه استفادهای برایش نبود و ناچار بودیم اینها را بسوزانیم و حتی با قیمت وقت نفت تزریق مجدد اینها به داخل مخازن هم چندان با صرفه نبود بخصوص که باید یادآور شوم که فشار چاههای ایران فوقالعاده زیاد بود و بنابراین ایجاد یک حرکت عکس برای تزریق گاز در مخازن چندان کار آسانی نبود.

دیدگاهتان را بنویسید