مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

برای آشنایی بیشتر با سوغات تبریز به این مقاله سری بزنید. چون وزارت بهداری بیک سازمان صحیحی که بهداشت کشور وهمچنین مصالح پزشکان وکارمندان فنی راتامین نمایداحتیاج داشت لذاکمیسیونی مرکب ازصاحب منصبان ذیصلاحیت وزارت بهداری زیرنظرکفیل آن وزارتخانه تشکیل و پس از مداقه و مطالعه سازمانی تهیه وهمچنین از نظر تثبیت کادر کارمندان فنی لایحه قانونی تدوین که به آقای نخست وزیر برای مطالعه وتصویب تقدیم گردیدهاست. ناصر صدری – آنچه راکه میخواستم امروز به عرض آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم دروهله اول توضیح درباره بیانات جناب آقای وزیر دارایی است که درجلسه قبل نسبت به ترفیعات و اضافات کارمندان دولت ایراد فرمودهاند (صحیح است) بدواً لازم میدانم به عرض برسانم که این عده ۱۵۰۰۰۰ نفری که هرکدام هم نماینده یک خانواده ۵ الی ۱۰ نفری میباشند و امروز کادر ثابت کارمندان دولت را تشکیل میدهند از بدبخت ترین وبیچاره ترین افراد کشور بوده که زندگی خود و خانواده منتسب به خودرا درمنتهای درجه سختی اداره مینمایند (حاذقی – اینطور نیست آقا معلوم نیست از ۱۵ میلیون مردم مملکت وضعیتشان بدتر باشد) این اشخاصی که اغلب آنها سه سال است از مزایای قانونی خودمحروم شدهاند همه از افراد تحصیل کرده وطبقه فهمیده کشور میباشند وآنچه تقاضادارند بعقیده بنده قانونی است این آقایان میگویند چرا دولت ترفیعات سال ۲۸ و۲۷ مارا نمیدهد درحالی که ما برای آن دوسال اضافه حقوقی انتظارنداریم تنها چون ترفیع آندوسال درترفیع وحقوقی که درسال ۲۹ خواهیم گرفت آن راهم اگر دولت بدهد مؤثراست ما تقاضای بذل توجه داریم مضافاً به اینکه وزارتخانههایی هستند که درهمان سالهای ۲۷ و۲۸ ترفیع خدمتگزاران خودرا داده وحتی اضافه مابه التفاوت آنراهم پرداختهاند از جناب آقای وزیردارایی سؤال میکنم مگر دریک کشور برای یکدسته کارمندان دولت یک بام ودوهوا میشود.

در مجموع باید یادآوری شود که فعالیتهای سپاهیان بهداشت حدود یک سوم دهات کشور یعنی ۱۴ هزار قریه را در مناطق دور و نزدیک شاملمیشود و عملاً قریب ۶ میلیون نفر از روستاییان کشور از خدمات آنان برخوردار میشوند. اصل هفتم اصل هفتم تشکیل سپاه بهداشت است. در ظرف مدت هفت سالی که از شروع برنامه میگذرد در بیشتر مراکز سپاه بهداشت روستاییان با علاقه فوقالعاده زیاد مأمور عمرانی و بهداشتی قراءخود پیشقدم شده و همکاریهای فوقالعاده ارزنده و گرانقیمتی انجام دادهاند به طوری که میزان خودیاری آن برای ساختمان درمانگاهها، لولهکشیها وحمام و غیره مبلغی متجاوز از ۲۵۰ میلیون ریال بالغ میگردد.

باید توجه داشت که از لحاظ تعداد نسبت از ۴ برابرگذشته زیرا در خلال این مدت بر تعداد کل پزشکان کشور نیز افزوده شدهاست و نسبت واقعی به ۷ برابر بالغ میگردد. هم اکنون شورای جدیدالتأسیس کارآموزی در کار مطالعه اجرای قانون مزبور دریکایک صنایع است و امید میرود که از این طریق محدودیت نسبی امکانات آموزش حرفهای و فنی در آموزشگاهها و هنرستانها جبران گردد. دویست و سی و پنج تا بچهٔ مردم را پائیدن و معلوماتدار کردن و از خان اول گذراندن کار سادهای نبود. ۱ – به طور کلی مبنای عمران ناحیهای در ایران به طوری که تا کنون ملحوظ بوده در وهله اول عبارت بودهاست از سرمایهگذاری وسیع در مناطقی که ازحیث طبیعی دارای امکانات توسعه برای تحصیل حداکثر بازده اقتصادی باشد و در وهله دوم احیا و آبادانی مناطق عقبمانده کشور مورد نظر بودهاست.

سابقاً میان توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش هر نقطه از کشور با فاصله آن از پایتخت نسبتی معکوس برقراربود بدین معنی که هرچه از تهران یا شهرهای بزرگ و مراکز استان دور میشدند امکانات آموزشی کمتری در دسترس داشتند و کیفیت آموزشی به قیاسنوع معلمین پایینتر میرفت. امروز بیش از یک ثلث محصلین ما در سطوح مختلف را دختران تشکیل میدهند (۳۸ درصد در سطح دبستان – ۳۳ درصد در سطح دبیرستان و درهمین حدود در سطح دانشگاه) و قسمت قابل ملاحظهای از معلمان خصوصاً در سطح آموزش ابتدایی از بانوان ترکیب شدهاست (نزدیک پنجاهدرصد) سپاهیان دختر ۱۶۹۶ نفر و زنان سپاهی مجموعاً ۲۱۹۶ نفرند که در بخشها و دهات کشور فعالیت میکنند و علاوه بر آموزش کودک و پیر وجوان، به خدماتی در زمینه تأمین بهداشت و سالمسازی محیط و نوسازی روستاها و ارشاد روستاییان پیروز و سربلند بوده و هستند.

یکی دیگر از اثرات ارزنده سپاه بهداشت علاقهمند ساختن سپاهیان و پزشکان به زندگی و خدمت در روستا میباشد که سپاهی در نتیجه دو سالخدمتی که در روستا انجام میدهد به زندگی روستایی عادت کرده به کمک به روستاییان علاقهمند میگردند و نتیجه آن چنین میشود که عده زیادی ازسپاهیان و مخصوصاً پزشکان پس از خاتمه خدمت وظیفه تقاضای ادامه خدمت و استخدام برای یکی دو سال دیگر جهت خدمت در روستای محلخدمت یا روستای نظیر را دارد و این تقاضا گاهی از ۵۰ درصد کسانی که خدمتشان خاتمه مییابد افزایش حاصل میکند به طوری که از بین نفرات سهدوره آخر که از خدمت مرخص شدند متجاوز از ۴۰۰ نفر داوطلب خدمت در نقاط روستایی گردیدند و به خدمت گمارده شدند و این نوید بزرگی استجهت تأمین نیازمندی نیروی انسانی و مخصوصاً پزشک برای خدمت در روستاها.

و تن او بدون دفاع مانند گوشماهیهای مرده و خرده ریزهای دیگر زیر امواج دریا که زمزمه میکردند، بیتکلیف بدست هوا و هوس موجها سپرده شده بود، میلغزید و دور میشد؛ فقط یکدسته کلاغ سیاه کنار دریا، زیر باران در سکوت پاسبانی میکردند! در سال ۱۳۳۵ نسبت باسوادان در جمعیت هفتساله به بالای کشور حدود۱۵ درصد بود. تبریز محل سکونت ولیعهد در زمان پادشاهان قاجار بود اما تا نیمه دوم قرن 19 این شهر رنگ رونق به خود ندید. بنظرش همهٔ اشخاص سائیده شده و کهنه میآمدند و رنگ و روغن خود را از دست داده بودند.

پس در اینجا به حکم آن که کلام ملوک ملوک کلام است شایستهاست که همزبان با شهریار خردمند ایران گفته شود که “در حقیقت سپاهیان دانش نهفقط قسمتی از مواد انقلاب ایران بلکه همه انقلاب را با خود بدین روستاها بردهاند و شاید چهره واقعی انقلاب ایران را بهتر از آنچه ایشان نشان دادهاندنمیشد نشان داد”(کتاب انقلاب سپید – صفحات ۱۲۹ و ۱۳۱). اما یک نکتهای را که آقا تذکر دادند که متاسفانه در دوره پانزدهم بود مگر در آییننامه سابق نوشته شده بود که وکلا بلند شوندو بهم بد بگویند و با آییننامه جدید در دوره شانزدهم این عمل نشده امیدوارم که مثل دوره پانزدهم تشتت و اختلاف نباشد (یکنفر از نمایندگان ـ انشاء الله) در دوره شانزدهم از ابتدای ورود نمایندگان پیدا بود که یک هم آهنگی دارند و اگر آن آییننامه سابق هم در این مجلس بود واین افکار در نمایندگان بودهمان موقع هم کارها زود میگذشت البته درآن مواردی که تسریع در امور کشور و وضع قوانین است لازم است ولی مواد دیگرش نقص دارد که باید جبران بشود مثلا یک موقعی است که سی نفر یک طرحی را امضاء میکنند با یک فوریت میدهند، گاهی اتفاق میافتد که خطری متوجه مملکت است که نمیشود یکساعت نیم ساعت تاخیر کرد ولی این آییننامه میگوید باید ۲۴ ساعت قبل طبع و توزیع شده باشد مثلا همان طرحی را که جناب آقای دکتر مصدقالسلطنه راجع به نفت در دوره چهاردهم پیشنهاد کردند من قطع و یقین دارم که اگر ۲۴ ساعت جلوتر طبع و توزیع میشد به تصویب نمیرسید و مجلس تشکیل نمیشد بنابراین یکی از آن موارد این است از آقایان استدعا میکنم به یک فوریتش رای بدهند اگر آنجا نظری دارند میگویند.

۵۶. در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی و راستیآزمایی اطلاعات طراحی از سوی آژانس در اول تا سوم سپتامبر ۲۰۱۳ آژانس در چارچوب نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد موجودی مواد هستهای را همانگونه که ایران در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد. در نقشه ترسیمی اراضی لازم برایساختمانهای رعیتی و مستحدثات ضروری از قبیل حمام – درمانگاه – مسجد – غسالخانه و خیابان و میدان و پیشکار و حریم قنوات و انهار باتعلیمات مهندس و یا کارشناس کشاورزی منظور و منعکس خواهد شد تا از فروش مستثنی گردد و همچنین جهت جریان آب و آیش اراضی در نقشهنشان داده خواهد شد.

راه آهن تبریز 742 کیلومتر با تهران فاصله دارد، همچنین با اتصال به اروپا و مسکو گزینه ای مناسب برای سفرهای خارجی استانبول و سایر شهرهای بزرگ می باشد. نمیدانم در آن حال که او دست در دست من داشت و با آخرین جملات وداع خود سعی میکرد رنجهای دل خود را برای من باز کند، من چه حالی داشتم. در دنیای متمدن درقرون هیجدهم ونوزدهم اصلاحات ارضی وکشاورزی بوجودآمده وروابط کشاورزی مطابق اصول نوین جانشین اصول قرون وسطایی گشته وبمفاد ( (الزرع للزارع)) کشت متعلق بکشت کارشدهاست.

بموجب این لایحه قانونی مبارزه دسته جمعی با آفات نباتی امکان پذیرودرصورت تشخیص وزارت کشاورزی اجباری است وبراهنمایی ومساعدت مامورین دفع آفات نباتی وتوسط خوداهالی محل انجام خواهدگرفت. ارزشیابی این طرح پایه و اساس کار تعلیمات ابتدایی در نقاط صنعتی قرار خواهد گرفت و برای آینده در روشهای تعلیم و تربیت و سوادآموزی تأثیر بهسزایی خواهد نمود به موازات فعالیتهای سپاه دانش و پیکار با بیسوادی تعلیمات اجباری در ۲۵ منطقه از کشور در سال جاری اعلام گردید. انگار الان از مسابقهٔ دو رسیده است. از تأثیر عمیق این برنامه انقلابی ذکر یک نکته بس که مرگ و میر که درگذشته دورتر بیش از نصف نوزادان را در همان سال اول از میان میبرد وبعدها حدود یک ربع را در همان دوران کوتاه به خاک سرد میسپرد امروزه نزدیک به حداقل رسیده و علیرغم اقداماتی که در تنظیم ابعاد خانواده وفاصله گذاری موالید میشود رشد جمعیت را به یکی از بالاترین میزانهای رشد جهان بالا بردهاست.

پاورقی: عده استفادهکنندگان از بیمه درمانی روستایی در پایان سال ۱۳۴۹ به حدود چهل هزار نفر رسیده و این تعداد شامل سهامداران ۲۰ شرکتسهامی زراعی و خانواده آنان و کارگران کشاورزان ساکن روستاهای اطراف آن شرکتهای سهامی است. آثار و برکات این برنامهپیشرو در محافل بینالمللی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفته و در صحنه ملی نیز همواره از استقبال گرم و پرشور برخوردار بودهاست. این قدر باید گفت که اصل هفتم انقلاب ایران نه فقط موجب بهرهگیریهای وسیع در سطح ملی شده بلکه سبب گردیده که اینابتکار شاهانه به عنوان یکی از برگزیدهترین روشها در عرضه و ارائه خدمات پزشکی به نواحی روستایی در سطح بینالمللی نیز مورد توجه فوقالعادهقرار گیرد.

شبهه نیست که عده کثیری از همین جوانان در آینده در نظام سیاسی و اداری کشور مصدر خدمات و مرجع مسئولیتهای عمدهخواهند شد. اینکه یک چنین فردی به وزیر مملکت در واقع غیرمستقیم تهمت زده و اینکه بخاطر حرف بیربط او ساعتها وقت من و عده دیگری هدر شده، مطلقا مطرح نبود. نایب رئیس – وقت شما تمام شده. نایب رئیس ـ آقای مخبر بفرمایید. پرونده انتخاباتی آقای سید حسن آیت از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز شنبه ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . نایب رئیس ـ آقای شوشتری فرمایشی دارید؟

نایب رئیس ـ ببخشید بنده اشتباه کردم یک موافق باید صحبت میکرد. آقایان خاطر محترم شان متوجهاست که در قسمت جنوب یعنی ایالت کرمان و فارس و خوزستان ملخ دریایی حمله شدیدی کردهاست و این حمله به قدری شدید و بزرگ بود که اگر دنباله او ادامه مییافت و یا دولت به وظایف خودش چنانچه باید و شاید اقدام نمیکرد از جهات خسارات مادی گذشته مملکت ما مواجه با خطر قحطی شدیدی میشد. توسعه سواد در میان زنان روستایی که در سال ۱۳۳۵ فقط ۱ درصد بود در سال ۱۳۴۵ به متجاوز از ۴ درصد و در سال ۱۳۴۸ به حدود ۶ درصد بالغ گشت و مسلماً این روشناییهای نخستین فجر، از روز پیروز و آفتاب جهان افروزی نوید میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید