مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

فاصله هتل لاله تا شهر تبریز حدود یک ساعت است؛ شما میتوانید با رزرو هتل کندوان از علی بابا در یکی از روستاهای زیبای کشور اقامت کنید. سال گذشته هنگامی که درمجلس شانزدهم صداهای اعتراض برعلیه آقای دکتر مصدق بلندشده بودبنده پشت این عرایضی کردم وازآن روز تاکنون اینجانیامدهام آن روزبنده اعلام کردهام که عظمت مبارزه بپایه ایست که بایدتمام طبقات ملت ایران وحدت و اتفاق خود را تا سرحد موفقیت حفظ کند (دراین مبارزه مرگ وزندگی) احدی جز آقای دکتر مصدق نمیتواند نقش رهبری را بعهده بگیرد بنده آنروزاعلام کردم که ما در راه حق و حقیقت میجنگیم و تمام کسانی که در این راه شمشیر زدهاند مانند تمام مجاهدین راه حق سرانجام پیروزشدهاند.

سفر با هواپیما بهترین، راحتترین و در عین حال گرانترین روش برای جابهجایی محسوب میشود؛ به طور مثال اگر از شهرهای جنوبی قصد رفتن به شهر تبریز دارید، در صورت استفاده از مسیر زمینی چندین شبانه روز در راه خواهید بود که این مسئله ممکن است برای برخی از مسافران چندان خوشایند نباشد، ولی به وسیله هواپیما بدون خستگی در کمترین زمان به مقصد میرسید. امااین رویه باعث نمیشودکه درلحظات بسیارحساس ودقایق باریک عمریک ملت ازابرازحقایق گفتنی احترازنمایم یک نماینده مجلس مثل یک سربازفدایی ملک وملت بایدهمیشه بیداروهوشیارو آماده وگوش بزنگ حوادث باشدودرآن لحظه ایی که مصلحت ووظیفه ومسئولیت باوحکم میکندبرای ادای دین خودبملت قیام واقدام نمایدامروزوظیفه نمایندگی ووجدان ملت خواهی بمن حکم کردهاست که ازاین حق خود استفاده کنم زمامداری مجددجناب آقای دکتر مصدق مصادف بایک سلسله حوادثی است که ممکن است سیرجریان تاریخ راتغییردهدناچاربارسنگین وظیفه راروی شانههای خوداحساس کردم وبیان این حقایق صرفابرای سبک کردن این بارسنگین است بنابراین استدعادارم هرگاه قسمتی ازعرایض بنده درنظریکی یا جمعی از همکاران محترم درخور ایرادباشداجازه فرمایندتاعرایض خودراخاتمه دهم بعد آماده استماع پاسخ همکاران عزیزوگرامی وفداکارخودهستم.

جناب آقای دکتر مصدق: دلایل وقرائنی دردست است که بعد از قیام اخیر دو سیاست خارجی که هر جنبش ملی را بزیان خود میداند برای اضمحلال قومیت و ملیت ما برای تجزیه وطن ما برای متلاشی ساختن حاکمیت ما برای نابودساختن مرکزیت مملکت قوای خود را بمیدان فرستادهاند بنده اعلام میکنم که برای اضمحلال وحدت مملکت توطئه عظیم و خائنانه ایی برای حمله بمقام سلطنت و متلاشی کردن قوای انتظامی مملکت چیده شدهاست البته در حوادث هفته گذشته بعضی از مامورین خطاکار شناخته شدهاند که دولت و عده محاکمه ایشان رادادهاست اما این سیل تبلیغاتی که برای اضمحلال ملیت ما جاری شده از چند چشمه خارجی سرازیر میشود.

اما کسانی که از حوادث پشت پرده مطلعند حیرت نخواهند کرد زیراتضعیف شاه یعنی کوفتن حافظ وضامن وحدت ملی ایران، لندن و مسکو که هر دو از دست اندازی بمنابع ایران ناامید شدهاند بشکل بسیار خطرناک و موحشی به یک سیاست انتقامی خطرناکی علیه ملیت ایران دست زدهاند که فقط بیداری و هشیاری و متانت مردان وطن پرست ایرانی میتواند این نقشه را باطل وبرهم بزند (مهندس حسیبی – مردم خودشان بهم میزنند) جناب آقای دکتر مصدق: مسئولیت شما بسیارسنگین است باید احساسات را کنترل کرد باید امنیت و آرامش را باز گردانید اگر این تحریکات برای متلاشی ساختن نیروی انتظامی مملکت به ثمر برسد فردا بروز حوادثی نظیر حادثه آذربایجان در مازندران و گیلان و خراسان امری است که بایدباکمال تاسف باآن مواجه وروبروگردید.

مکرم ـ حالا چندین جلسهاست که لایحه فروش خالصجات مطرح است بطوریکه آقایان ملاحظه فرمودهاید بنده یک کلمه صحبت نکرده و دفاع هم نکردهام برای اینکه بنده معتقدم که هر قدر در اطراف قوانین بیشتر بحث بشود و بیشتر انتقاد بشود نتیجه بهتری گرفته خواهد شد (صحیح است) برای اینکه به تجربه هم دیدهایم که قوانینی که با عجله گذشته با قید یک فوریت و دوفوریت گذشته نتیجه خوبی نداده و مجبور شدند برگردانند به مجلس و اصلاح کنند اما توضیحی که حالا مختصرا میخواهم عرض کنم از این جههاست که میبنم آقایان نمایندگان محترم که روی ماده ۵ صحبت میکنند نگران شدهاند و حتی حذف این ماده را لازم دانستند در صورتیکه اگر مختصر توجهی بفرمایید میبینید که نظرشان تامین است در دوسه ماده دیگر هست که آییننامههایی که برای اجرای این قانون لازم است واگذار شدهاست به بانک کشاورزی یا دولت خودش تدوین بکند و به موقع اجرا بگذارد ولی در این ماده ۵ از نظر اهمیت موضوع همانطوری که میبینیم مورد توجه آقایان نمایندگان محترم قرار گرفته در کمیسیون بحث شد و قرار شد که آییننامه اجرای ماده ۵ را دولت تنظیم بکندو به تصویب کمیسیون قوانین دارایی برساند بنابراین تصور میکنم که دیگر جای هیچگونه نگرانی باقی نماند اما مطلبی که میخواستم عرض کنم اینست که دامنه بحث و انتقاد خیلی وسیع است ممکن است که روی این قانون ۶ ماه دیگر واقعا بحث شود یعنی یک شورش تمام بشود و برود به کمیسیون برای شور دوم و بعد هم باز اینقدر صحبت و گفتگو بشود، قبلا هم عرض کردم که مخالف نیستم هرقدر بیشتر بحث شود بهتر است اما رعایت این را بکنیم که وقت مجلس گرفته میشود و از طرفی آقایان توجه دارند توضیحاتی که این جا بیان میفرمایند اینها کمتر ممکن است به خاطر سپرده شود این را بایستی که در کمیسیون قوانین دارایی مورد توجه قرار بدهند و از آن استفاده کنند بنابراین بنده میخواهم استدعا کنم که آقایان پیشنهادات خودشان را بدهند توضیح مختصری هم بدهند و بعد طبق دعوتی که از طرف کمیسیون خواهد شد از آقایان استدعا خواهدشد تشریف بیاورند آنجا و توضیحات بیشتری بدهند .

کشاورز صدر ـ بنده با پیشنهاد آقای دکتر کاسمی از این جهت مخالف نیستم که چرا صورت بدهند باید بدهند ولی ما در کمیسیون بودجه صحبت کردیم در باره این ۵۰ میلیون ریال یعنی کمیسیون بودجه موافقت کرد و با توضیحاتی که جناب آقای نخستوزیر آنجا دادند برای اینکه این کارگرانی که آمده بودند بوسیلهای متوقه مشغول کار شوند و در آنجا گفتگو شد که اگر بدولت یا دستگاه وزارت دارایی بخواهیم واگذار کنیم شاید از دستگاه برنامه مجهزتر نباشند بنده برای این آمدم اینجا این نکته را عرض میکنم که راجع به برنامه ۷ ساله بنده مدافع شورای عالی برنامه و سازمان برنامه نیستم ولی یک نکته میخواهم عرض کنم و همکاران عزیزم را متوجه نمایم که برنامه ۷ ساله مدتی است مشغول کار است این نکته را توجه بکنید از روزی که برنامه ۷ ساله ولو به اسم راجع باستخراج نفت شروع کرد که ایران باید یک مطالعهای بکند وخودش نفت را استخراج بکند نمیدانم از چه کانونی شروع شد به مخالفت بنده برای همین مخالفت کردم که این مطلب را عرض کنم ولا اینصورت را باید بیاورند و از جناب آقای نخستوزیر هم خواهش داریم که این ۱۵۰ میلیون تومان که میفرمایید خرج شده بیایید در اینجا بگویید ولی قصه، قصه مخالفت با برنامه نیست از جای دیگر شروع شده.

الان بیشترازده سال که دروزارتخانههای دارایی ودادگستری وکشاورزی ماکمیسیون پشت سرکمیسیون راجع بروابط بین مالک ورعیت تشکیل میشود مینشینندومی گویندوبرمی خیزندمی خواهندبرنامه وآئین نامه درست کنندولی جرئت نمیکنندومی ترسندپیش میروندوعقب نشینی میکنندامافکرآنهاازحدودعوامل پنجگانه قرون وسطی بالاترنمی روند. خوب بخاطردارم که همانروزجناب آقای دکتر مصدق بمن گفتند شما خدمت خود را تکمیل کردیداولین خدمت شماقیام درراه نجات آذربایجان ودومین خدمت شمارایی بودکه درکمیسیون نفت به ملی شدن دادیدوآخرین آن ابرازهمین حقایق پشت تریبون مجلس بود.

بنظر ما تنها راه غلبه باین فقر و بدبختی این است که باصول کشاورزی قرون وسطایی پشت پابزنیم و روشهایی اتخاذ کنیم که متناسب باروح عصر و مقتضیات اجتماعی و فنی دوره حاضرباشد کوتاه نظرانی هستندکه فعلاحزب زحمتکشان ملت ایران رامنشاء خطردانسته ومی گویندکه فعالیت حزب مامحرک کارگران ودهقانان است – این اشخاص سعی میکنندبوسیله حکومت نظامی وژاندارمری ازفعالیت یاآن چیزی که بقول خودشان تحریکات حزب زحمتکشان نام داردجلوگیری کنند. بایدبلافاصله بدرمان دردهای اجتماعی پرداخت تمام بدبختیهای اجتماعی ماناشی ازفقروفقدان فرهنگ ومعنویات است باید بلافاصله دست بیک انقلاب سفیداخلاقی واجتماعی زد باید ثروتها تعدیل شود (نمایندگان – احسنت) بنده نیزخودپیش قدم در این راه بوده وهستم و بهر تصمیم سخت و شدیدی درحدودقانون و مصالح ملی تسلیم هستم.

ناصر ذوالفقاری – همانطوری که جناب آقای دکتر بقایی فرمودندکارهاهمه باحرف میگذردمتاسفانه خودشان هم اینجا حرف زدند (دکتر بقایی – عمل هم پشتش هست) خوب است الان یک طرحی تهیه کنندبنده وبرادرم قول شرف میدهیم اولین کسانی باشیم که آن طرح راامضاءمی کنیم و اولین کسانی باشیم که آنرااجراکنیم (دکتر بقایی – پانزده درصدرابدهیدعمل که طرح نمیخواهد) آنراهم خوشبختانه فامیل ذوالفقاری عملامیدهندمیخواهیدبفرستیدتحقیق کنید (نمایندگان – احسنت) آقایان نمایندگان محترم: بنده معتقدم که تنها (حرف) هرگزنمی تواندآلام عمیق جامعه ایرانی رادرمان کندبهمین جهت همیشه سعی کردهام کمترسخن بگویم وبیشترمشوق کسانی باشم که مایلند گامی درراه سعادت این ملت بردارند.

طبقاتی ازجامعه ایرانی که درگذشته ازمداخله دراموروحقوق سیاسی واجتماعی خوددوری میجستندوازشرکت دراجتماعات ابراز انزجارمیکردندامروزدرتعیین سرنوشت خودهریک بنحوی شرکت میکنندالبته هنوزنمی توان گفت که تمام طبقات ایران دراین جنبش وحرکت شریکندلیکن این جنبش وتکان طبیعی چون شرارههای آتش ازگوشه وکنارزبانه میکشدوازهرسوجلومیرودوبچشم میخورد. آقایان محترم: هیچ فردمنصفی نیست که منکربیداری ورشدملت ایران باشدحوادث سالهای اخیرنشان دادهاست که عامل زمان موقعیت جغرافیایی حساس مملکت وتحولات جهانگیرطرزکاروفکروروحیات طبقات وتودههای کثیر و مظلوم و محروم این ملت را باندازه لااقل یک قرن جلو بردهاست آن حرکت و جنبش که روزی در میان اکثر ملل دنیا دیده شد و پایههای موجودیت فعلی آنها را استوار کرد یکی دوسال است که درایران مشهودشدهاست.

تذکریک حقیقت رادراینجالازم میدانم تمام روشنفکران وملیون ایرانی که درطی سالهای اخیردستخوش حداکثرنارضایی بودندوازفسادوتباهی وسیاهکاری رنج میبردنداز توسل بیک عمل حاد و شدید که صورت انقلاب خونینی را بخود بگیرد احتراز میجستهاند یکی از عللی که موجب شدهاست طبقه فهمیده مملکت در عرض سالهای اخیر تمام اعمال نابجا و مظالم و جنایات حکومتها را با مبارزه ملایم و در حدودامکانات جواب بدهد ترس از مداخله خارج و سیاستهایی بود که قیام وانقلاب رابنفع خودمنحرف میساختهاند اگر این حس ملیت دوستی وعلاقه بواحدجغرافیایی مملکت وجودنداشت اگر روشنفکران ایرانی ازوقوع این حادثه وحشت نداشتند بطورمسلم سالیانی پیش درایران انقلاب شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید