معرفی شهر تهران

۴۳. آژانس به نظارت خود بر کاربرد سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، یدین و زنون (MIX) ادامه داده است. ۴۶. ایران از تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ تولید مجموعههای سوخت هستهای برای راکتور IR-40 را در کارخانه تولید سوخت (به بند ۵۷ مراجعه کنید) متوقف کرده است. ۲۲. در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، آژانس اقدامات مراقبتی و نظارتی بیشتری را به کار گرفت تا بتواند تأیید کند که به جز ۵۴ آبشار IR-1 فوقالذکر، آبشار دیگری در کارخانه غنیسازی سوخت با مواد هستهای خوراکدهی نمیشود. ایران دیگر این آبشارها را با آرایش متصلبههم به کار نمیگیرد.

3 و ایران از آژانس درخواست کردند فعالیتهای نظارت و راستیآزمایی ضروری مربوطه هستهای در ارتباط با برنامه اقدام مشترک را بر عهده بگیرد. ۳۷. بین تاریخهای ۲۳ و ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳، آژانس در کارخانه غنیسازی سوخت فوردو یک راستیآزمایی موجودی فیزیکی اجرا کرد که اکنون در حال ارزیابی نتایج آن میباشد. ۳۹. ایران تا تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و از زمان آغاز تولید در دسامبر ۲۰۱۱ مقدار ۱۸۰۶ کیلوگرم UF6 غنیشده تا ۵ درصد U-235 را به آبشارهای کارخانه غنیسازی سوخت فوردو خوراکدهی کرده بود و در مجموع حدود ۲۴۵٫۹ کیلوگرم UF6 غنیشده تولید کرده بود که از آن زمان تمام آن از فرآوری بیرون کشیده شد و از سوی آژانس مورد راستیآزمایی قرار گرفت.

۲۷. آژانس در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی انجامشده در کارخانه نیمهصنعتی غنیسازی سوخت بین ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳ و اول اکتبر ۲۰۱۳ و با توجه به نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد، راستیآزمایی موجودی فیزیکی را که ایران در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد. ۲۵. بر اساس نتایج تحلیل نمونههای زیستمحیطی که در کارخانه غنیسازی سوخت برداشته شد و سایر اقدامات راستیآزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تأسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مربوطه اعلام کرده بود، عمل کردهاند. ۴۰. بر اساس نتایج تحلیل نمونههای زیستمحیطی در تأسیسات فوردو و سایر اقدامات راستیآزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تأسیسات همان گونه که ایران در آخرین پرسشنامه اطلاعات طراحی برای تأسیسات فوردو اعلام کرد، فعالیت کردهاند.

۱۷. ایران اعلام کرده است که هدفش از غنیسازی UF6 تا ۵ درصد U-235، تولید سوخت برای تأسیسات هستهایاش و هدفش از غنیسازی UF6 تا ۲۰ درصد U-235، تولید سوخت برای راکتورهای تحقیقاتی است. میزان مواد هستهای که به شکل UF6 غنی شده تا سقف ۵ درصد از U-235 باقی مانده است، ۷۶۰۹ کیلوگرم است. ۱۵. ایران طبق موافقتنامه پادمانی خود، وجود ۱۷ تأسیسات هستهای و ۹ مکان خارج از تأسیسات را که مواد هستهای بطور معمول در آنجا استفاده میشود (LOFs) به آژانس اعلام کرده است (پیوست ۱). و شورای امنیت از همه کشورها میخواهند که هوشیاری لازم درباره مبادلاتی ترتیب دهند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن نقش دارد و می تواند در اشاعه فعالیتهای حساس هستهای یا توسعه سامانههای حمل و پرتاب سلاحهای هستهای سهم داشته باشد.

ارائه اطلاعات دربارهٔ مواد منبع که هنوز به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت یا برای غنی شدن به صورت ایزوتوپی نرسیدهاند، از جمله واردات این مواد و همینطور دربارهٔ استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران. در چارچوب همکاری، آژانس و ایران جهت همکاری بیشتر در ارتباط با فعالیتهای راستیآزمایی توسط آژانس به منظور حل و فصل همه موضوعات گذشته و حال و نیز پیشبرد کار در خصوص چنین فعالیتهایی به صورت گام به گام موافقت کردند. آژانس در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۴ یک بازرسی و راستیآزمایی اطلاعات طراحی را در راکتور تحقیقاتی تهران و در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی را در تأسیسات MIX انجام داده است.

یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده (DIQ) برای راکتور IR-40 به آژانس داده شده است. متوسط بارندگی 231 میلی متر و میانگین روزهای یخبندان در طول سال 49 روز می باشد. ارائه پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده دربارهٔ راکتور IR-۴۰. آژانس در ارتباط با راکتور تحقیقاتی تهران، تأسیسات MIX و دیگر تأسیساتی که آژانس به آنها دسترسی دارد، میتواند تأیید نهایی کند که هیچ گونه فعالیت مرتبط با بازفرآوری وجود ندارد. ۴۲. متعاقب قطعنامههای مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران موظف است فعالیتهای بازفرآوری خود از جمله تحقیق و توسعه را به حال تعلیق درآورد. تمام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی در تأسیسات اعلام شده ایران تحت پادمان آژانس است و همه مواد هستهای، آبشارهای نصب شده و ایستگاههای خوراکدهی و دورریزی در این تأسیسات تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند.

۳۵. در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ ایران خوراکدهی به چهار آبشار واحد دو با UF6 غنی شده تا ۵ درصد U-235 را که قبلاً برای این منظور بکار گرفته شده بود متوقف کرد و در عوض از آن زمان شروع به خوراکدهی آنها با UF6 طبیعی کرد. مشاهده کرد. عاقلانه است که زمان های تعیین شده را در مهمانخانه یا ایستگاه راه آهن تبریز و شهر مبداء حضور داشته باشید. گذشته از این معایب تازه در این ماده دومطلب مهم جلب توجه میکند: یکی آنکه معلوم نشدهاست قیمت باید به چه مأخذ حساب شود دیگر آنکه تصریح نشدهاست چه شخصی یا اشخاصی باید این بها راتشخیص و عمل فروش یا واگذاری را انجام دهند.

رعیت سر حاصل حاصلش را میفروشد به این بانک و تمام احتیاجاتش را به قیمت بازار از آنجا میخرد براى این که بیش از صدى چهار یا صدى شش بانکها نفع نمیبرند حالا فرض کنید نفت میخواهد در شهرهاى ما که برق نیست چه برسد به دهات صابون میخواهد چیت میخواهد مایحتاج زندگى میخواهد از این شرکت میخرد و تمام محصولاتش را تخم مرغ جار و مرغ، جوجه، جو،گندم، لوبیا، عدس، ماش را از این چیزها هر چه دارد و محصولات دیگرش را میفروشد و در این کار هم رعیت شرکت کرده است هم جنسش را خوب فروخته است و هم اگر در ظرف سال احتیاج به پول داشته باشد با شرکتى که در این بانکها دارند با صندوقهایى که سازمان برنامه به اسم صندوق تعاون روستایى دارد یا همان صدى شش قرض میگیرد و بعد هم قرض را میدهد دیگر با صدى صد قرض نمیگیرد و با این ترتیب این بیعدالتىهاکه آقاى مهندس زیرکزاده اسم ظلم رویش گذاشتند از بین میرود من فراموش کردم که یک چیزى عرض کنم آن موضوع اراضى مستحدثه است به قدرى مالکین ما من نمیدانم شاید سایر مالکین هم این طور باشند به قدرى ظلم و اجحاف میکنند که حدى خداى هم برایش قائل نشده است اراضى مستحدثه نیمى از ارضى که از آب درمىآید در گیلان ما گرفتار این هستیم براى این که بحر خزر مدتى است پایین میرود و از عمق بحر خزر کاسته شده است در نتیجه سواحل بسیار زیادى در مصب رودخانهها و در اطراف مرداب بندر پهلوى پیدا شده است حالا من روشن میکنم مطلب را جناب آقاى لطفى فرض بفرمایید که اینجا ساحل مرداب بود در دهسال پیش، از دهسال پیش به این طرف فرسخها آب پایین نشسته و زمین پیدا شده و اراضى پیدا شده و این آقاى مالک رفته ثبت داده تا کجا تا مرداب نقشه هم دارد ملکش موجود، حالا فرسنگها زمین پیدا شده اگر رعیتى بخواهد برود آنجا بکارد مانع است هر چه هم بگویى قانون دارد اراضى مستحدثه مال کسى است که برود آباد کند بگذارد چهار تا رعیت که رعیت خودت هم هستند بروند آنجا را آباد کنند یک خورده هم انصاف داشته باشید فایده ندارد حالا ما این گرفتارى را پیدا کردهایم از دهستانهاى اطراف بندر پهلوى دهى هست به نام شیلى سرو سیاه، خامه سر و یک قریهاى هم هست به نام آبکنار.

وزارت کشاورزی و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون میباشند. این قانون در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. به من که برم پشت رل ماشینم بشینم و یک دستهٔ بیست نفری رو واسهٔ شبیخون زدن، به راهی ببرم که اقلا از ده تا پرتگاه عبور کنه. پس اون جوونکی هم که پریروز ما رو به بابلسر برد برادر شما بود؟ ایران شش اقدام عملی مقدماتی که با آژانس در نوامبر ۲۰۱۳ در ارتباط با «چارچوب همکاری» توافق کرده بود را اجرا کرده است و دو طرف در مورد هفت اقدام دیگر که باید توسط ایران تا تاریخ ۱۵ مه ۲۰۱۴ اجرا کند موافقت کردهاند، از جمله اقدامی در ارتباط با اطلاعات مندرج در ضمیمه گزارش ماه نوامبر ۲۰۱۱ مدیر کل.

۳. همانطور که قبلا گزارش شده، آژانس و ایران در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ یک «بیانیه مشترک دربارهٔ چارچوب همکاری» را امضا کردند (GOV/INF/2013/14). ۱۲. پیرو «چارچوب همکاری»، نشستهای فنی در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ در وین و در تاریخ ۸ و ۹ فوریه ۲۰۱۴ در تهران برگزار شد که در آنها، مسئولین آژانس و ایران پیشرفت اجرای شش اقدام عملی مقدماتی را مورد بررسی قرار دادند و در مورد هفت اقدام عملی دیگر که بایستی در گام بعدی توسط ایران به اجرا درآید، توافق کردند. اجرای کامل تعهدات ایران جهت احیای اعتماد به ماهیت صرفاً صلحآمیز برنامه هستهایاش لازم است.

۲. شورای امنیت تأکید کرده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در قطعنامههایش در خصوص ایران الزامآور است. مفاد مربوطه قطعنامههای یادشده شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شدهاند مطابق شرایط این قطعنامهها الزامآور هستند. دولت موظف است، نسبت به تدوین اصول توسعهی پایدار بومشناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعملهای بهینهسازی مربوطه اقدام نماید. به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید، که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک، به تدریج فراهم شود.

این جاده بسیار دیدنی است و آبشارها و درخت های بسیار زیبای آن با ابرهای متراکم در زمان های بارش توانسته است بسیاری از افراد را به سمت خود جذب نمایند تا برای سفر به شمال از این جاده استفاده نمایند. تبريز از سمت جنوب به رشته کوه منفرد هميشه پر برف سهند و از شمال شرق به کوه سرخ فام عون بن علي (عينالي) محدود مي شود. ۴۱. همانطور که قبلاً (در بند ۹) نشان داده شد، اوایل ماه فوریه معاون مدیر کل، دسترسی مدیریتشده آژانس به کارگاههای مونتاژ سانتریفیوژها، کارگاههای تولید روتور سانتریفیوژها و تأسیسات ذخیرهسازی را بر عهده داشت.

او علاوه بر آن دسترسی مدیریتشده آژانس به کارگاههای مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاههای تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیرهسازی را بر عهده داشت. برنامه مدیریت زیستبومی در زیستبومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه، تهیه و به مرحله اجرا در میآید. ایران همچنین در نامهای مورخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ موجودی مجموعههای روتور سانتریفیوژها را برای جایگزینی آن دسته از سانتریفیوژهایی که کار نمیکنند به آژانس ارائه داد. در ۴ دسامبر ۲۰۱۳ ایران پرسشنامه اطلاعات طراحی بهروزشدهای را به آژانس ارائه کرد و در آن آژانس را در جریان یک «تک سانتریفیوژ جدید» که ایران از آن با عنوان «IR-8» در محوطه تحقیق و توسعه نام برد، قرار داد.

در همان تاریخ آژانس اقدامات نظارتی و مراقبتی اضافی را انجام داد تا تأیید کند که آبشارهای ۱ و ۶ به هم متصل نیستند. ۲۰. تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۴، وضعیت واحد دارای سانتریفیوژهای IR-2m از زمان گزارش قبلی مدیرکل بدون تغییر باقی مانده است: سانتریفیوژهای IR-2m بهطور کامل در شش آبشار نصب شده بودند؛ هیچکدام از این آبشارها با UF6 طبیعی تغذیه نشده بود و کار نصب اولیه ۱۲ آبشار IR-2m دیگر در این واحد تکمیل گردیده بود.

غنیسازی UF6 تا سقف ۵ درصد از U-235 با همان سرعت تولیدی که در گزارش قبلی ذکر شد، ادامه دارد. خانۀ ما همان روزی میآمد که شبش روضه داشتیم. ایشان از من پرسیدند که “اگر ما بخواهیم با شوروی این کار را بکنیم با چه مشکلی ممکن است روبرو بشویم؟” من بعرضشان رساندم که تنها مشکلی که ممکن است ما با آن روبرو بشویم اینستکه اگر کارخانه را درست کردند بعد رابطه ما با آنها به دلیلی تیره شد کاملاً آنها سابقه این را دارند که جلوی فروش لوازم یدکی به ایران را خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید