نظامی حتی یک بیت به زبان ترکی ندارد

رودکی در شعر و اندیشهٔ حافظ کاملاً تأثیر گذار نشان میدهد و جدای از تضمین حافظ از شعر رودکی سبک شاعری و اندیشههای شاعرانهٔ رودکی نیز در شعر حافظ به وفور دیده میشود. در میدان اصلی شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان پارکی به نام رودکی وجود دارد که به دلیل علاقه ی زیاد تاجیک ها به شعر و شاعری و زنده نگه داشتن نام شاعران بلند پایه ی پارسی گوی بنا شده است . ارومیه با داشتن موقعیت ممتاز جغرافیایی در ۲۰ کیلومتری دریاچه ارومیه قرار دارد. مهمترین شهر منطقه دریای سیاه ترابزون نام دارد. پس از سقوط طالبان، در کنفرانس شهر بُن (آذر/قوس ۱۳۸۰ش) که زیرنظر سازمان ملل برای توافق و تعیین مسیر سیاسی افغانستان برگزار شد، نمایندگانی از احزاب شیعه حضور داشتند.

در مسیر عبور انتقال آب رشتهکوه البرز وجود دارد که البته برای مدافعان این طرح هیچ سدی معنی ندارد. رود آمازون بیش از 3000 گونه شناخته شده از ماهی ها دارد و گونه های جدید هنوز هم در حال کشف شدن هستند. چهار گونه ماهی بومی در آن زندگی می کنند و در فصل پاییز پذیرای پرندگان مهاجر فراوانی است. عروس ماهی و همين طور 31 گونه پرنده بوميو مهاجر زندگي ميكند. برابریِ طبقات اجتماعی در جامعهٔ فرارود از پیش از اسلام برخلاف جامعهٔ طبقاتی ایران، زمینه را برای پیدایشِ جامعهای برابرخواه در فرارود آماده کرد؛ و ازهمینرو نوزاییِ ایرانی نه در خود ایران، بلکه در آنجا آغاز شد.

شمارهٔ ۴۲: مرا تو راحت جانی، معاینه، نه خبر – کرا معاینه آید خبر چه سود کند؟ شمارهٔ ۶۸: روی به محراب نهادن چه سود؟ اما گاهی روی می دهد که در نشست های چند تنه در گفت وگوهایشان برآن می شوند تا سرایندگان بزرگ زبان پارسی را باهمدیگر رده بندی کنند و همواره پس از کشمکش های چند ساعته بی نتیجه می ماند. کی از مزیتهای این منطقه این است که امکانات و تفریحگاههای مناسبی برای خانوادهها و گردشگران فراهم شده است در نتیجه گردشگران علاوه بر لذت بردن از منظرههای فوق العاده میتوانند از تفریحاتی نظیر قایقرانی، کوهنوردی و شنا نیز بهره مند شوند.

در این منطقه علاوه بر اینکه از ساحل دریاچه و منطقهی آبی لذت خواهید برد، میتوانید جاذبههای دیگری را هم ببینید. یکی دیگر از جاذبههای گردشگری در استان مازندران دریاچه الندان است. دیگر دریاچه بزرگ ایران، زریوار با مساحت نزدیک به 720 هکتار است. او سرانجام شاهنامه را در سال ۳۸۴ ه.ق، سه سال پیش از برتختنشستنِ محمود، بهپایان رساند.این ویرایش نخستینِ شاهنامه بود و فردوسی نزدیک به شانزده سالِ دیگر، در پرمایهتر و پیراسته کردن آن کوشید.

فردوسی در شاهنامه، فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند دادهاست. مسجد سرخ ساوه که با نام مسجد انقلاب نیز شناخته می شود. سرودههای دیگری نیز به فردوسی منتسب شدهاند، که بیشترشان بیپایه هستند. فردوسی دهقان و دهقانزاده بود. بهنوشتهٔ فرای، این نوزایی، رُنِسانْسی اسلامی-ایرانی بود که در روزگار سامانی پرورش یافت و جنبهٔ ایرانیاش، بیشتر از جنبهٔ عربی آن بود. با پیدایش دولت سامانی – و بهویژه در روزگار فرمانروایی نصر بن احمد که بهباور ریچارد فِرای دورانِ زرّینِ سامانیان بود همهٔ این اندیشهها در یکجا گرد آمدند و بخارا کانون مردانِ دارای اندیشه، خاندانهای جِیهانیان، بَلعَمیان و دانشمندانی چون ابوطَیِّب مُصعَبی شد.

شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی، عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشهٔ ایرانی آماده ساختند و فردوسی در هنر سخنوری آشکارا وامدار گذشتگان خویش و همهٔ آنانی است که در سدههای سوم و چهارم هجری، زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهرهگیری از آن سرمایه، توانست مطالب خود را چنین درخشان بپردازد. در سدههای دوم و سوم هجری، افزون بر تودهٔ مردم، بسیاری از کسانِ برجستهٔ خاندانهای کهن ایرانی برای زندهکردن فرهنگِ دیرینِ ایران و فرمانرواییِ مستقلِ ایرانی بهپا خاستند. فردوسی در سال ۳۹۴ ه.ق در شصت و پنج سالگی بر آن شد که شاهنامه را به سلطان محمود پیشکش کند، و ازاینرو دست به کارِ تدوینِ ویرایشِ تازهای از شاهنامه شد.او در ویرایش دوم، بخشهای مربوط به پادشاهی ساسانیان را تکمیل کرد.

این سالها همزمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود غزنوی بود. سرودهٔ دیگری که از فردوسی دانسته شده، هجونامهای در نکوهش سلطان محمود غزنوی است. شاهنامه پرآوازهترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگترین نوشتههای ادبیات فارسی است. شاهنامه پرآوازهترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگترین نوشتههای ادبیات کهن پارسی است. بهنوشتهٔ مرتضی راوندی، صَفّاریان و یعقوب لِیْث نقشی پررنگ در گسترش ادب پارسی داشتند. در این روزگار، سرایندگان نیز شاید بیشتر جایگاه داشتند. اسب های آبی در امتداد بیشتر مسیرهای آرام رودخانه فراوان هستند، و کروکودیل های زیادی نیز وجود دارند. دریاچه اوان که بیشتر به شکل حفره ای است، در تابستان محل مناسبی برای ماهیگیری، شنا و قایق سواری و در زمستان قابلیت انجام ورزش های زمستانی مثل اسکی و اسکیت را دارد.

در سه كيلومتري مريوان قرار دارد. فردوسی شاهنامه را در ۳۸۴ ه.ق، سه سال پیش از برتختنشستن محمود، بهپایان برد و در ۲۵ اسفند ۴۰۰ ه.ق برابر با ۸ مارس ۱۰۱۰ م، در هفتاد و یک سالگی، تحریر دوم را به انجام رساند. یکی از این اتفاقات اینکه فرهنگ لغات فراوانی پدید آمده در مقالهای از مرحوم سعید نفیسی که در مقدمه برهان قاطع آمده است، تا آن زمان (حدود 60 سال پیش) 200 فرهنگ لغت به زبان فارسی معرفی شده است. دقیقی بهفرمان نوح دوم، کار سرایش تاریخ ایران پیش از اسلام را آغاز کرد که با مرگش بیسرانجام ماند.

دنیایاقتصاد: آمار دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور نشان میدهد، با سپری شدن ۱۴۳روز از سال آبی تا ۲۳بهمنماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۶/ ۲۱میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۱۹درصد کاهش است. سامانیان با این کار اسلام را به فرهنگی جهانی تبدیل کردند و نشان دادند که اسلام میتواند به زبانِ عربی وابسته نباشد.ترجمهٔ نوشتههای دینی و غیردینی از زبان عربی به فارسیِ دَری در این روزگار انجام میگرفت. طبق اسناد موجود، حکومت استعمارگر بریتانیا با زبان فارسی در شبه قاره هندوستان بیشترین مبارزه را کرده است.

جواب کاربرگه ی 22 مطالعات اجتماعی ششم که مربوط به مقایسه شباهت ها و تفاوت های دریای عمان و خلیج فارس می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم. در این جا من با پوزش از هازمان فرهنگی، هنری، ادبی پارسی زبانان جهان از دیدگاه خودم بزرگان ادب پارسی را در یک چیدمان نسبی رده بندی کرده و به نمایش می گذارم و امیدوارم عزیزان دلخور نشوند و دیدگاه های دیگران نیز در این رده بندی برایم ارجمند می باشد.

کاری که فردوسی به انجام رساند و با این کار، تا اندازهای ادب پارسی میانه را از نابودی رهانید. این دریاچه از شمال با کوه های پیچگان و شمال غرب با دریاچه طشک همسایه است، در واقع بخش شمال غرب این دریاچه، محل اتصال با دریاچه طشک است و تنها راه ارتباطی این دو دریاچه، دلتای رود کر است که از کوه های موسی خانی و برآفتاب در ۵۰ کیلومتری جنوب غرب ده بید سرچشمه می گیرد و پس از عبور از مرودشت و یکی شدن با رود شادکام به این دو دریاچه می ریزد.

در شمال غرب تهران و در منطقه ۲۲ یکی از جدیدترین و زیباترین جاهای دیدنی تهران یعنی دریاچه چیتگر قرار گرفته است. در این فصل سال میشود زیباترین حالت دریاچه نئور را تماشا کرد. جمعیت متکلمان این زبانها به عنوان زبان مادری حدود ۱۷۰ میلیون تن و به عنوان زبان دوم جمعاً ۲۰۰ میلیون تن تخمین زده میشود. طرح انتقال آب دریای کاسپین به سمنان در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید در اواخر سال ۸۸ بهعنوان اولین طرح انتقال «آبشور» برای تأمین «آب شیرین» به عنوان یکی از طرحهای دولت دوم محمود احمدی نژاد رسانهای شد و در سال ۱۳۸۹ مصوبه هیات دولت به وزارت نیرو، ابلاغ شد.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع تاخلق جهان را بفگندی به خلالوش مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ش» است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید. دریاچهها در معتدل کردن آب و هوا نقش مهمی داشته و میزان باران سالیانه را زیاد میکند.

راه دسترسی به درون آتشفشان تنها بعد از آب شدن برفها در ماه می یا ژوئن باز میشود و با شروع فصل زمستان در ماه نوامبر مجددا دسترسی به آن ناممکن میشود. شمارهٔ ۶۷: زندگانی چه کوته و چه دراز – نه به آخر بمرد باید باز؟ شمارهٔ ۷۲: گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟ شمارهٔ ۲۹: از دوست بهر چیز چرا بایدت آزرد؟ چه داری دوست هرزه دشمنی را؟ کارتینگ از جمله تفریحات مهیجی است که عاشقان سرعت و هیجان را به خود جلب میکند و چه چیزی بهتر از کارتینگ دریاچه چیتگر که علاقهمندان میتوانند از طریق رانندگی باسرعت، هیجان وصفناپذیری را تجربه کنند.

فردوسی با ریزبینی، منابع خود – که بیشترینِ آنها شاهنامهٔ ابومنصوری بود – را بررسی میکرد. تنها سرودهای که روشن شده از اوست، خود شاهنامه است. روشن است که در ویرایشِ نخستین، ستایش محمود نبود و بهگمانْ ستایش منصور بن ابومنصور، بیش از آنچه که اکنون هست، بوده و چهبسا که ویرایشِ نخست به نام امیرک منصور بودهباشد. آنچه که فردوسی به آن میپرداخت، جدای از جنبهٔ شعری، دانشورانه نیز بود؛ او افسانه ننوشت. همچنین، وی بهسبب خاستگاه دهقانی، با فرهنگ و آیینهای باستانی ایران آشنایی داشت و پس از آن نیز بر دامنهٔ این آگاهیها افزود، بهگونهایکه این دانستهها، جهانبینی شعری او را بنیان ریخت.

دیدگاهتان را بنویسید