پرند – کویرها و بیابانهای ایران

درمانهای مختلفی برای التهاب روده وجود دارد. ورزشهای آبی دریاچه محدود است و سواحل اندکی در کرانههای صخرهای آن وجود دارد. در ادامه به معرفی فعالیتهای سرگرمکنندهای میپردازیم که در این مجموعه وجود دارند. هفت اورنگ که خود مشتمل بر هفت کتاب در قالب مثنوی است. سرانجام ، رود نیل از طریق شاخه های خود به دریای مدیترانه سرازیر می شود و دلتای نیل را تشکیل می دهد که یکی از بزرگترین ها در جهان است. هامون جزء مناطق بیابانی کشور است، اما با توجه به فاصله آن از دریای عمان رطوبت زیادی نسبت به سایر مناطق بیابانی دارد. سوال : با توجه به تاریخچه زمین شناسی، تحولات ناهمواری ها، شکل و پراکندگی، کوهستان های ایران به چند منطقه تقسیم بندی می شود ؟

در واقع سیستم حمل و نقل عمومی یکی از مهمترین فاکتورهای اساسی سکونت در یک منطقه است و در رفاه حال ساکنین آن منطقه تأثیر بسزایی دارد. آیا این وضعیت ثابت میماند یا هامون به فکری اساسی نیاز دارد؟ شاعر باید از قوانین ثابت و مکرّر طبیعت سرمشق بگیرد و صفات و روحیات همگانی و ثابت و دیرپای انسان را به تصویر بکشد؛ یعنی به اموری بپردازد که جاودانه و طبیعی و مکرّر است، مانند عشق، زیبایی طبیعی، وصف طبیعت و حالات طبیعی انسان و اشیاء، نه به امور گذرا و لحظهای.

کارنامهٔ بلخ: هنگام توقف شاعر در بلخ سروده شده و حدود پانصد بیت است و چون به طریق مزاح سروده شده، آن را مطایبهنامه نیز گفتهاند و به گوشههایی از زندگی خود و پدر و بعضی از معاصرانش پرداختهاست. ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی (۴۷۳-۵۴۵ قمری)، شاعر و عارف فارسیزبان قرون پنجم و ششم هجری که در شهر غزنه (واقع در افغانستان امروزی) دیده بهجهان گشود. تاریخ تألیف این کتاب را سال ۸۸۸ هجری دانستهاند. وی از بزرگترین صوفیان و شاعران قصیدهگو و مثنویسرای زبان پارسی است که در سدهٔ پنجم هجری میزیستهاست. طریقالتحقیق: منظومه دیگری در قالب مثنوی است که به وزن و شیوه حدیقةالحقیقه سروده شدهاست و کار سرودن آن در سال ۵۲۸ ق، سه سال بعد از اتمام حدیقةالحقیقه، تمام شدهاست.

سنایی، مثنوی سیرالعباد الی معاد را در سرخس سروده و با مدح سیف الدین محمد بن منصور قاضی سرخس به پایان بردهاست. «قوام الدین درگزینی» وزیر معروف عراق در دستگاه «سلجوقیان»، در سرخس به جستجوی سنایی برآمد و خواست تا او را دوباره به دربار ببرد اما سنایی که دیگر سر صحبت با اهل دنیا فرود نمیآورد درخواست او را رد کرد و از سرخس بیرون شد. سنایی پس از مدتی اقامت در بلخ، دوباره راهی سرخس شد و تا سالها به آسودگی در آنجا زیست و از ستایش و حرمت بسیاری در نزد مردم سرخس برخوردار بود. بسیاری از آنها نیز فصلی هستند.

مابین استان کرمان و بلوچستان دریاچهای پدیدار شده است، بنام زیبای جازموریان که از رودهای هلیل رود و دیگر رودهای فصلی تغذیه میشود. دو رود از شمال (اپاختر، لفظاً یعنی سمت پشتی) البرز (هربورچ) یکی به سوی مغرب (خوروران) جاری است و موسوم است به اَرنگ و دیگری به سوی مشرق (خوراسان) جاری است و موسوم است به وهروت”. بهارستان از دیگر آثار جامی است. خبرگزاری فارس: نگاهی به زندگی، آثار و آرامگاه سنایی غزنوی. پس از بازگشت از حج دوباره به بلخ آمد، اما زیارت مکه او را کاملاً دگرگون کرده بود و آثار تحول درونی و انقلاب فکری در سنایی آغاز شد و دل از ستایشگری و زندگی بیبندبار گذشته گرفت و به پرهیزکاری و زهد روی آورد.

سنایی چند سالی از دوران جوانی را در شهرهای بلخ و سرخس و هرات و نیشابور گذراند. آنچه که سنایی را از غزنی به بلخ کشاند، غیر از عشقی که در جوانی بدان گرفتار بود، تا حدی نیز امید به احسان «خواجه اصیل الملک هروی» داشت. در انتهای این مثنوی جامی به فرزند خود ضیاءالدین یوسف پندنامهای نگاشتهاست که در آن از جوانی خود یاد کردهاست. او در مثنوی، غزل و قصیده توانایی خود را بهوضوح نشان دادهاست. تعریف مرز : مرز مهم ترین عامل جدایی کشوری از کشور همسایه است و نشان می دهد که تا کجا امتداد دارد .

سنایی تا آخر عمر گرفتار این سه حالت بودهاست. در بلخ، سنایی از احسان خواجه اصل هروی بیبهره نماند اما زود میانه آنها برهم خورد و تند زبانیهای سنایی او را گرفتار آزار و محنت کرد و بلخ را رها کرد و بار سفر به مقصد «سرخس» بست. بعد از اینکه از مکه بازگشت مدتی در بلخ ماند. میگویند در زمانی که در بلخ بود به کعبه رفت. حدیقةالحقیقه: این منظومه که در قالب مثنوی سروده شدهاست، محتوای عرفانی دارد. مثنوی چهارم سبحةالابرار (نیایش نیکوکاران) و آن نیز مثنوی تعلیمیاست که در سال ۸۸۷ سروده شدهاست و در آن تعالیم اخلاقی و عرفانی در باب توبه، زهد، فقر، صبر، شکر، خوف، رجا، توکل، رضا و حب آمدهاست.این کتاب بر وزن فعلاتن فعلاتن فعلن نوشته شده و می توان گفت نخستین و شاید آخرین اثر بر وزن فعلاتن فعلاتن فعلن می باشد.

حکایت سلامان و آبسال نخستین بار در شرح اشارات خواجه نصیرالدین توسی و اسرار حکمه ابن طفیل آمده بود که جامی آن را به نظم فارسی درآورده و این مثنوی بر وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن می باشد. مکاتیب: نوشتهها و نامههایی از سنایی است که به نثر فارسی نوشته شده و از آن با نام مکاتیب یا رسائل سنایی یاد میشود. مثنوی دوم سلامان و آبسال که به نام سلطان یعقوب ترکمان آق قویونلو است و در سال ۸۸۵ تألیف شدهاست. طعم آب دریاچه نیز کمی تلخ و شورمزه بوده و غلظت بالای نمک باعث شده که دریاچه از دور به رنگ لاجوردی دیده شود.

رود نکا (نیکا) – سفید رود خلیج ها و تالاب های ساحل جنوبی دریای خزر خلیج ها که به صورت بریدگی های کنار دریا در خشکی پیشروی کرده اند، در تمام جهات دریا دیده می شوند. دريای سياه و آرال و خزر از بقايای آن دريای عطيم می باشند. 21- میزان طول وعرض دریای خزر ومیزان ارتفاع سطح آب دریای خزررا بنویسید. علاوه بر موارد فوق دو چشمه یکی در شمال غربی دریاچه طشک بنام گمبان و دیگری در جنوب شرقی دریاچه بنام چشمه آبگرم سهل آباد تأمین کننده بخشی از آب دریاچه و تالاب های مجاور آن هستند، البته این میزان آب نسبت به میزان آب رودخانه های کر و سیوند و زهکشها، رقم بسیار ناچیزی است.

اين هامون در تاريخ 23/6/1975 بعنوان تالاب بين المللي تعيين و با شماره 007R 21 ثبت گرديده است . آيا ميدانيد “هامون” چه است؟ مثنوی سوم تحفة الاحرار (هدیه ی آزادگان) نخستین مثنوی تعلیمی جامی است که به سبک و سیاق مخزنالاسرار نظامی سروده شدهاست. بسیاری از مفاهیم و مضامین بلند اخلاقی و عرفانی، برای نخستین بار، با سحر و سادگی سخن دلنشین، زلال و از جان برخاستهٔ حکیم سنایی به ادبیات کهن فارسی پررنگ شد. برخی معتقدند که سنایی شاعری است که برای نخستین بار عرفان را به صورت جدی وارد شعر فارسی کرد ولی صوفیان پیش از او نیز در اشعار خود مضامین عرفانی را بیان کردهاند که میتوان به شاهنامه فردوسی اشاره کرد.

سنایی طی عمر خود سه حالت شخصیتی مختلف پیدا کردهاست. همین بذرهای اولیهٔ سخنان روحانی و عرفانی است که سنایی پراکنده کرد، و عطار و مولانا و سعدی و حافظ و جز آنان، در طول بیشتر از سه قرن، آنها را به اوج پختگی، صلابت، روانی، و پرمعنایی رسانیدند. تحریمة القلم: مثنوی بسیار کوتاهی در حدود صد بیت که خطاب به قلم سروده و سپس وارد بعضی مسائل عرفانی میشود. این کتاب بر وزن مفعول مفاعلن فعولن سروده شده است.

مثنوی اول سلسلة الذهب (زنجیره طلا) به سبک حدیقةالحقیقه سنایی و در سال ۸۸۷ سروده شدهاست، در این مثنوی از شریعت، طریقت، عشق و نبوت از دیدگاه عرفانی سخن رفتهاست.این مثنوی بر وزن فعلاتن مفاعلن فعلن می باشد. عقلنامه: منظومهای است که در سبک و وزن عشقنامه در قالب مثنوی سروده شدهاست. این کتاب بر وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده است. سنایی دیوان مسعود سعد سلمان را، هنگامی که مسعود در اسارت بود، برای او تدوین کرد و با اهتمام سنایی، دیوان مسعود سعد همان زمان ثبت و پراکنده شد و این نیز از بزرگواری سنایی حکایت میکند. دیوان قصاید و غزلیات این دیوان را جامی در سال ۸۸۴ تدوین و تنظیم کردهاست.

دیوانی نیز به نام دیوان بینقاط از جامی بهجای مانده که در تمامی واژههای آن هیچ حرف نقطهداری استفاده نشدهاست. قصاید، غزلیات، رباعیات، قطعات و مفردات سنایی در دیوان اشعار وی گرد آمدهاست. در این کتاب اشارتهایی به آفرینش، اسلام، نماز، زکات، حج، عزلت، تصوف، عشق و شاعری آمدهاست. عشقنامه: شامل حدود هزار بیت در قالب مثنوی است و در چهار بخش حقایق، معارف، مواعظ و حکم گرد آمدهاست. روده بزرگ یا فراخروده (Large Intestine) بخش انتهایی دستگاه گوارش در بدن انسان است. در سال ۱۲۶۲ ش، دو نیمهٔ دریاچه حوض سلطان به هم متصل شد و تشکیل دریاچهٔ بزرگی را داد.

منظره های اطراف دریاچه سوژه فوق العاده ای برای عکاسی هستند. با کوه های مرتفعی که اطراف دریاچه اوان قرار گرفته اند، موقعیتی برای کوهنوردی فراهم شده که باز هم زیبایی دریاچه اوان را از زاویه دیگری تماشا کنند. یا پلهای چوبی در ابعاد کوچکتر و گیاهانی که رنگ و رایحهای دلپذیر به محیط شما ببخشند. اگر شما هم ساکن این شهر هستید، مشکلات و کمبودها را از طریق بخش کامنت به اطلاع عصر شهروند برسانید. اسماعیلیان افغانستان بیشتر در ولایتهای بدخشان و بغلان ساکن بوده و نیز در کابل، بامیان، میدان، پروان و سمنگان حضور دارند. پس از آن سنایی به «هرات» رفت و مدتی در آنجا ساکن شد و سپس به «نیشابور»، «خوارزم»، «بلخ» و راهی حج شد.

در آنجا بود که فیلم “آفتاب سفید کویر” را فیلمبرداری کردند. مرقد یحیی بن زید، در سرپل افغانستان، که در قیام علیه بنیامیه در جوزجان در ۱۲۵ق شهید شد. افضلالدّین بدیل بن علی خاقانی شروانی، متخلّص به خاقانی (۵۲۰ قمری در شَروان – ۵۹۵ قمری در تبریز) از جملهٔ نامدارترین شاعران ایرانی و از بزرگترین قصیده سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی بهشمار میآید. آرامگاه وی واقع در شهر تبریز ایران است. وی پس از خروج از سرخس به شهرهای خراسان مسافرت کرد و دوباره به زادگاه خود غزنی بازگشت اما دیگر هرگز به دربار سلاطین پا نگذاشت و مشغول سرایش قصاید زهدآمیز خود شد.

دیدگاهتان را بنویسید