گاومیش گلی؛ لذت شنا در چشمه آب گرم

گاومیش از جاندارانی است که در خانواده گاوان قرار می گیرد. زایمان در گاومیش شبیه گاو است. گاو آهنی است قدیمی و سبک که بوسیله دام کشیده می شود و طرز کار آن شبیه گاو آهن های تراکتوری است . تیوب معده یک وسیله مفید برای پرسونل کلینیک در داوی حالات که معده های اولی ذخیره بوده میباشد خصوصآ باد وبندش معده وتیوب برای دادن مقدار زیاد دوای مایع مثل تیل پارافین وغیره استعمال میشود واین ضروری میباشد که تیوب بصورت درست در رومن تیر شود اگر تیوب در شش ها تیر شود ومایعات به شش برود خصوصآ تیل در این صورت حیوان بسیار مریض و احتمال مردن حیوان از اثر سینه وبغل ( (Aspiration pneumonia میباشد.

درمجموعه برنامه نشخوار کنندگان کوچک ورق معلومات مرض است وبرای اگاهی مالداران از ان کارگرفته شود.اگرچه پسونل کلینیک باید تاکید کند که و خامت طبق درگاوها نسبت به نشخوار کننده گان کوچک زیاد میباشد؛گاوها مریض میشود وضرر زیاد در دهن وپای وتکلیف در خوردن غذا؛افرازات و لنگش به ملاحظ میرسد.لاکن گاوهای کاهل از طبق تلف نمیشوند ولی گوساله های جوان به اثرصدمه به قلب میمرند واکسین طبق در جاوها ضروری میبا شد. صحت پستان یکی از تشویش های عمده مالداران گاو می باشد چون شیر برای زنده ماندن گوساله بسیار ضروری میباشد و این منبع خوب عاید وتهیه تغذیه خوب رای خانواده مالداران می باشد .التهاب پستان بطور مکمل پستان را متضرر و قدرت تولید شیر را مختل می سازد یکی از طریقه های با ارزش برای کنترول التهاب پستان تشخیص وقتی واقعات از خاطریکه تداوی اگر در ابتدأ مرض شروع شود بسیار مؤثراز تداوی که بعدآ شروع شود و وقتیکه ضرر به حجرات پستان قبلآ واقع شده باشد یکی از اولی التهاب پستان تغیر در خاصیت شیر میباشد وشیر حیوان مصاب به التهاب پستان آبگین ولخته ها در آن معلوم میشود این تغیرات به آسانی توسط استعمال روزانه Strip cup که شیر را در حین دوشیدن معاینه میکند کشف میشود .

گاوها میناند که به کرم جگر (فاسیولاهیپاتیکاو فاسیولاگیگنتیکا)و آنها علایم کلینیکی وخیم را مانند گوسفند و بزتولید میکند کرم فیته ای عام در گاو ها مونیزیا اکسپنزام باشد ؛به صورت عموم کرهای فیته ای در گاو ها مرض را تولید نم کند اگر چه مالداران عمومآ راجع به آنها فکر میکند به علت آن که کلان ودر امعا ٔ به مشاهده میرسد .کرهای شش دیکتووکالوس و یواپارس در گاوها واقع میشود وباعث امراض کلینیکی در گا های جوان میشود وحیوان پیر در مقابل آن مقاوم میباشد. همچنان ساحه های جرب زیر جلد امکان دارد که منتن شود وابسته ها را لوچود مباوذد لاکن ابن هم عام نیست ملارای جوان توسط استعمال ایورمکتین هلاک میشوند.

گاو آهن های برگردان دار، بستر کشت بذر و رشد ریشه را مهیا خواهند کرد. از ادوات کشاورزی می توان به ادوات خاک ورزی اولیه می توان به گاو آهن برگردان دار، گاو آهن بشقابی، گاو آهن چیزل، گاوآهن دوار، پشته ساز نهر کن و سایر ادواتی که خاک را زیر و رو می کنند و آن را ناهموار می نمایند اشاره نمود. بنی اسرائیل گاوی به این نام و نشان را پس از مدتها تفحص و پرس و جو پیدا کردند و از صاحبش به قیمت گزافی خریداری کرده، ذبح نمودند و بالاخره به طریقی که در بالا اشاره شد، هویت قاتل را کشف کردند.

فاکتور های زیادی در خرید خروس لاری اصیل وجود دارد برای مثال می توان به قد، رنگ چشم، پر، سن، شکل ظاهری پا و شکل تاج اشاره کرد. به صورت کلی می توان گفت که در دسته بندی انواع گاو های پر بازده که سود خوبی برای پرورش دهندگان و دامداران به ارمغان می آورند، در رتبه اول قرار دارد. در عمل با توجه به اینکه ابتدای شروع کار شخم دیواره شیار قبلی است، اگر در حین شخم چرخهای سمت راست تراکتور داخل شیار بیفتند، عرض کار را می توان فاصله عرضی بین دو خطی فرض کرد که یکی از لبه داخلی چرخ سمت راست تراکتور و دیگری از نوک تیغه خیش آخر، موازی با محور طولی تراکتور رسم می شوند.

گوساله ماده سمینتال نیز بسیار پر فروش میباشد و افراد برای شرکت دادن دو نژاد مرغوب نر و ماده سمینتال در تولید مثل نسبت به خرید این دو مورد اقدام می کنند. اگر سطح خاک دارای پوشش نباشد یک عامل بسیار خوب برای فرسایش توسط باد و آب است فرسایش یک مسئله مهم است زیرا ما خاک حاصلخیز سطحی که تشکیل شده از مواد عضوی و مغذی است را از دست می دهیم و این باعث کاهش حاصلخیزی و باروری خاک میگردد. این نوع گاوآهن ها در اروپا استفاده می شده و از آنجا به سایر نقاط جهان منتقل شده است این نوع گاو آهن ها 90 تا 95 درصد بقایای گیاهی را در هر مرتبه عملیات دفن می کنند و تنها 5 تا 10 درصد از بقایا و خاک سطحی زیر و رو نمی گردد.

خاک ورزی اولیه معمولا خاک سطحی و اغلب بقایای گیاهی را برگردان می کند خاک ورزی اولیه اغلب اولین عملیات پس از برداشت محصول می باشد. زمان زیاد اجرای عملیات شخم، به هم خوردن تسطیح زمین، کوبیده شدن ابتدا و انتهای زمین، کاهش بازده آبیاری، و استفاده از ادوات تسطیح اراضی بعد از چند سال شخم زدن، از بزرگ ترین مشکلات استفاده از این نوع گاوآهن ها در ایران است. به گاو آهن مقعر یا تو گود هم معروف است و برای عملیات خاک ورزی اولیه مورد استفاده قرار می گیرد بشقاب های مقعر به صورت جدا از هم بر روی یک شاسی قرار گرفته اند و عمق کار بوسیله چرخ تنظیم عمق که حداکثر یک سوم قطر بشقاب می باشد انجام می گیرد این چرخ مانع بسیار خوبی است برای اینکه نمیگذارد.

شماباید مجالس را بامالداران دایر نموده وروی رابطه ای صحت حیوان -تولید حیوان- اقزایش منافع مالداری ومفادیکه از بکار بردن خدمات این مجموعه به مالدار میرسد مباحثه نماید.شما باید روی این نکته زیاد تاکید نمایید که با مصرف بسیار کم برای خدمات این برنامه عواید هنگفتی از بابت بهبودی در صحت حیوانات-کم شدن مصابیت به بیماری و پایان آمدن تلفات شان خواهد شد .قیمت مصارف خدمات این مجموعه را برای مالداران محاسبه نوده و نشان دهید که از یاد در تولید شیر و زنده ماندن گوساله تا عمرکه از شیر قطع میشود مصارف تمام خدمات را برای حیوانات شان پوره می نماید وحتی مفاد برایشان میکند.

گاو آهن های با خیش زیادتر برای مزارع بزرگتر مناسب می باشند که زمان اجرای شخم را کم کرده یا بازده زمانی زیاد شود. دمای مناسب : دمای مناسب برای جوانه زنی بذر گندم 20 تا 25 درجه سانتیگراد است. وایقانی ها گندم مازاد خود را به بازارهای شبستر و خامنه برده و می فروختند. وقتی ترکیبی از این تکنیکها به کار برده میشود، صرفهجویی در وقت و انرژی و تقویت منابع آب و خاک را سبب میشود. در بعضی از نقاط به کلتیواتور مزرعه معروف است در صورتیکه گاو آهن چیزل دارای ساختمانی سنگین تر می باشد و اصولا برای خاک ورزی اولیه بکار برده می شود در حعضوی که کلتیواتور های مزرعه عمدتا به منظور خاک ورزی ثانویه و از بین بردن علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرد .

چرا که حتی به نسبت سایر نژاد ها بسیار سازگار تر با جیرهغذایی و علوفه ضعیف هستند. برخی سیاسیون خود را انتخاب می کنند، برخی ورزشکاران و برخی افراد مشهورتر و صاحب نام تر خود را برای شروع این مراسم معرفی می کنند. توسط این محصول شخمهای عمیقی در خاک ایجاد میگردد و بقایای گیاهی و مواد آلی مورد نیاز در سطح خاک نیز حفظ میشود و این مورد محصولات چیزل تولیدی شرکت اوریاد را از انواع مشابه خود متمایز نموده است. در اخیر بهار پنیر تازه از شیر گاو در مارکیت افغانستان نمو دار میگردد (شکل را ببنید)این پنیر ها مشهور وتقاضا برای آن زیاذ می باشد ودر ظرف چند ماه از مارکیت ناظدید میشود جرا این ظور است؟

دیدگاهتان را بنویسید